arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde 18. maj
Tilstede: Hans Jessen, Erik Thastrup, Thomas Brun, Jacob Tranberg, Bjarne Nielsen.
Dagsorden:

1.  Orientering
2.  Træningsakademiet!
3.  ”Nye” teesteder
4.  Ny femårsplan
5.  Oprettelse af  arbejdsgrupper
6.  Rapportering af udførte og kommende arbejder
7.  Eventuelt

Ad. 1.
Lyn skur. S.E. har udarbejdet plan for lyn afledningen.  Hans finder et gravehold på 3-4 personer.
Beplantning af træer fuldført. Enkelte solitaire træer plantes i efteråret.
Stubfræseren indkøbes til efteråret.

Teesteds ”øerne”
Hul 2 hvid teested: Tjørn mellem hul 1 og hul 11 fjernes og der tilplantes, så beplantningen opleves, som én sammenhængende træ gruppe. Der plantes, så trægruppen føres bag/omkring hvid teested hul 2.
Hul 15 hvid teested: Ny beplantning ved rød teested hul 18, videreføres over grusvejen bag hvid teested hul 15.
Hul 17 hvid teested: Ny beplantning hul 12 føres videre bag hul 17 hvid teested.
Hans & Thomas ansvarlig.

Den nye renseplads ved udgang hul 18 udarbejdes af det nye husudv.

P-plads ved udslagsbanen renoveres hurtigst muligt i samarbejde med Varde kommune.

Greenkeeper gården udvides med 1 fag. Hans projektleder.

Ad. 2.
Der kommer meget sand på den nye indspilsgreen. Forsøger i første omgang at løse problemet med en kost, så spillerne både skal rive bunker og feje green efter sig.  Bunkeren ved udslagsbanen udvides, så flere kan træne samtidig.
Der trænes med egne bolde på og omkring den nye green ved søen. Der opsættes skilte. Jacob laver oplæg til skilt design og skiltetekst. Desuden er Jacob ansvarlig for info om dette på hjemmesiden i samarbejde med kontoret, hvor det påpeges, hvordan man opfører sig i dette område inkl. udslagsbanen.

Puttinggreen ved klubhuset: Problemer med indspil foran klubhus og rundt om puttinggreen. Det præciseres at indspil er til gul flagmarkering og fra området omkring disse. Jacob medtager denne præcisering på hjemmesiden.

Ad. 3.
Hans og Jacob følger op på udførelse og layout. Nye teesteds markeringer med numre i stedet for nuværende farver. Forslag til placering for nye teesteder markeres af Jacob og Hans. Udvalget ser på dette forslag på næste møde. Hans/Jacob informerer om dette nye tiltag på hjemmesiden.

Ad. 4.
Udgangspunktet for 5 års planen er den oprindelige tanke for banen. Til næste møde ønskes ideer til denne plan. Her tænkes bl.a. på fairway, green, par 3 bane, beplantning, faciliteter til medlemmer, klubhus, maskinpark. Hans/Jacob informerer om dette på hjemmesiden i samarbejde med kontoret.

Ad. 5.
Der ønskes arbejdsgrupper til at varetage forskellige områder på banen. Her tænkes bl.a. på træfældningshold(fungerer), stubfræserhold(fungerer), oprydningshold til eng området ved hul 4, pælemarkeringsmale hold, skraldespandstømmerhold, fairwayafstandsmarkeringshold, forskønnelseshold etc. Holdene har et ansvarsområde med beskrivelse af, hvad der skal laves. Baneudv. udarbejder denne beskrivelse.

Ad. 6.
Hans og Bjarne udarbejder denne rapportering, som kommer på hjemmesiden.

Ad. 7.
Varderama. Ønske fra chefgreenkeeperen om at lyn skuret males før dette arrangement. Hans ansvarlig.
Chefgreenkeeperen har et stort behov, nødvendighed, for et redskab til opmåling af banen, så der skabes vished over fairway, green, rough arealet. Dette redskab er absolut nødvendigt for anvendelsen af pesticider og gødning jf. miljøkonsulenten fra DGU. Hans og Jacob er ansvarlig. Konsulenten fra DGU var yderst interesseret i den nyindkøbte slissedræn, som chefgreenkeeperen har forbedret. Der bliver lavet et forsøg med drænet på hul 4. Hans tager dette med til bestyrelsen, da forsøget  lukker hul 4 i 2 dage. (hullet laves dog til par 3 hul).

Næste møde: August. – Hans husker brød!

Ref. Hans Jessen