arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde 17. marts 2015
Tilstede: Hans Jessen, Ester Kragh, Erik Thastrup, Thomas Brun, Jacob Tranberg, Bjarne Nielsen.

Afbud fra: Åge Siig
Dagsorden:
1. Orientering
2. Anlæg af nye teesteder
3. Ændring af teesteds markeringer
4. Diskussion om forhold ved backtee på 2-15-17-18
5. Ændring af backtee, hul 11
6. Indretning af renseplads ved udgangen fra hul 18
7. Forskønnelse af areal på anden side af Gellerupvej, bag drivingrange
8. Eventuelt

Ad. 1:
Torden/lynskur.  Økonomien i projektet holder ikke, derfor kontakt til Ebbe Seligman fra bestyrelsen, som arbejder på, hvordan lynaflederen på skuret etableres bedst muligt og til den rigtige pris.
Træfældning gennem vinteren af træfældningsholdet.
Ny beplantningsplan udarbejdes af Hans, Thomas med rådgivning fra Claus Nielsen, Nielsens Planteskole. Gennemgang med rådgiveren blev foretaget 13.-03.-15. Udgangspunktet er at bevare den  oprindelige plan med banen, så banen fremstår som lukket/parklignende på de 9 første huller og som åben bane på de sidste huller. Dog beplantes i foroldsvis store ”klumper” på de sidste 9 huller, som over tid udtyndes. Det tilstræbes varierede træsorter, som er kendetegnende for områdets karakter.
Endelige forslag til beplantningsplan, tages med som punkt på baneudv. møde i løbet 2015.
Til plantning af nye træer (ca. 2500 træer) ønskes hjælp fra klubbens medlemmer. Der er lavet 3 hold. Evt. træfældnings-, stubfræser- og damernes tirsdagshold.
Problemer med lempelser fra nybeplantningsområder. Hans snakker med Hcp udv.
Indkøb af ny stubfræser Thomas og Hans.
Etablering af ny sandbunker bag hul 3 blev diskuteret ud fra oplæg af Hans. Enighed i udv. om ikke at foretage denne ændring, men i stedet lave græsareal, som klippes i fairwayhøjde.

Ad. 2/3:
Ny markeringsmetode med meter afstande, som afløser for nuværende rød, blå gul og hvid markering og etablering af nye teesteder (grøn teested til nye medlemmer) blev disk. Ingen væsentlige udgifter men udv. ønsker erfaringer fra klubber, som har denne markeringsmåde og disse nye teesteder. Jacob tjekker op på dette til næste møde.

Ad. 4:
Problem at disse teesteder ligger som ”øer” i landskabet. Enighed om at ind drage problemet i ny beplantningsplan. Hans laver illu. tegning over teestederne med forslag til beplantning omkring disse, så ”øerne” bliver en mere naturlig del af banens helhed.

Ad. 5:
Udvalget fandt forslaget interessant, men besluttede ikke at foretage ændringer af hvid teested hul 11.

Ad. 6:
Pris for denne nye renseplads v. udgangen fra hul 18 blev vendt og fordele og ulemper disk. Enighed om at endelig beslutning overlades til (et evt.) nyt Hus udvalg med anbefaling. Hans ansvarlig.

Ad. 7:
Hans henvender sig til Varde Kommune (grundejer) om dette.

Ad.8:
Hans opfordrer medlemmerne af Baneudvalget til at komme med forslag til punkter på kommende udvalgsmøder. Der er plads mangel på Greenkeeper gården. Derfor fremsendes udarbejdet forslag (ekstra fag) fra ingeniør Hans Henrik Høj Nielsen, Johansson og Kalstrup, til bestyrelsen, som grundlag for bestyrelses beslutning om evt. tilbygning.
Jacob arbejder fortsat med baneguiden. I samme forbindelse, som lovet fra firmaet bag, en forbedring af den digitale teknik.
Der vil i årets løb blive udarbejdet en ny femårsplan for banen.

Næste møde d. 18/05/2015 kl. 9.30 Greenkeepergården

Ref. Bjarne Nielsen