arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde 1. oktober

Dagsorden:

1. Orientering
2. Teesteder
3. Femårsplan for banen
4. Efterårsplan/vinter arbejder
5. Kommunikation
6. Evt.

Udvalgsmøde afholdt torsdag d. 01.10.15
Tilstede:   Bjarne – Esther – Erik – Thomas – Jacob – Hans

Referat.

1. Orientering
HJ til møde med Varde Kommune om problemet med vandafledningen mellem mosen/søen og omfartsvejen på hul 13, hvor problemet blev diskuteret. Indkaldes til opfølgende møde, hvor der findes en løsning.
HJ til møde med landskabsarkitekt fra Varde Kommune om renovering af parkeringsområdet ved udslagsbanen. Ideen er at der bliver plads til 50 biler og at området får et løft.
I den forbindelse blev engarealet ved hul 4 og moseområdet, søen hul 13, diskuteret. Enighed om at områderne trænger til at blive forskønnet. Varde Kommune fjerner selvplantede buske/træer. VGK holder derefter områderne.
Digitaliseret kort udarbejdes over golfbanen. Kortet er et nødvendigt arbejdsredskab for greenkeeper gården til gødsknings/pesticidplan. Desuden skal kortet bruges til registrering af afstande og markeringer. Nye tiltag på banen registreres på kortet. Der indkøbes GPS til denne registrering.
Hul 13. Lille trekantsområde mellem søen og omfartsvejen tilhører staten. Undersøges om området kan overdrages til Varde Kommune. Staten umiddelbar positiv, dog under forudsætning, at der ingen udgifter bliver for staten. Evt. udg. tilfalder Varde Kommune.

2. Teesteder
Nye teesteder er placeret på kort og etableres i løbet af vinteren. Mangler muldjord til dette.
HJ udarbejdet et fint forslag til afstandsmarkering på teestederne. Prototype laves til udvalgs vurdering. Skiltningen på nye teesteder overvejes yderligere. I den forbindelse inddrages hulsponsorerne.

3. Femårsplan for banen.
Banegennemgang med banearkitekt fra DGU, som oplæg til 5 års plan for banen. Banearkitekten udarbejder skitse for evt. ændringer til disk. I udvalget på næste møde.

4. Efterårsplan/vinter arbejder
Greenkeeperne går en travl vinter i møde. Der renoveres 3 bunkere, laves slidsedræn, etableres nye teesteder, laves fundament til udvidelse af greenkeeper gården. I den forbindelse søges frivilligt arbejde. Desuden er der frivillige tiltag, såsom stubfræserhold og træfældningshold. Der skal ses på hvordan oversvømmelse af klubhus forhindres i fremtiden.

5. Kommunikation
E.K. og HJ er ansvarlig

6. Evt.
Næste møde: Mandag d. 02-11.-2015 9.30-11.30 greenkeeper gården

Referent  Bjarne