Vedtægter

Klubbens formål:

At arrangere matcher for medlemmerne og skabe rammerne for socialt samvær.

§1 Medlemmer:

Som medlemmer optages mandlige medlemmer af Varde Golfklub, og som fylder eller er fyldt 55 år i optagelsesåret.

§2 Medlemsantal og handicapbegrænsning:

Fastsættes ved den årlige generalforsamling.

§3 Kontingent:

Fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentrestancer ud over l måned medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskabet kan først ske, når hele restancen er betalt.

§4 Ordstyrer:

På generalforsamlingen vælges en ordstyrer, der leder forhandlingerne og afgør, om stemmeafgivningen skal være skriftlig, dog kan mindst 5 medlemmer af seniorklubben forlange skriftlig afstemning.

§5 Bestyrelsen:

Fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

§6 Regnskabet:

Klubbens regnskabsår er perioden 1. oktober til 30. september.

§7 Vedtægtsændringer og opløsning:

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 del af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 del af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Indkaldelse skal ske som til ekstraordinær generalforsamling.

På denne generalforsamling kan forslag vedtages af 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder eventuelle midler Varde Golfklub.

§8 Generalforsamling:

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i oktober – november måned og indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 3 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Dagsordenens faste punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning om Seniorklubbens virksomhed i den forløbne sæson.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Fastsættelse af max. antal medlemmer samt handicapbegrænsning.
  6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

  1. Valg af bestyrelse på 7 medlemmer.

Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 4 på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og nedsætter de nødvendige udvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter for l år.
  2. Valg af revisor for 2 år. (Foretages i ulige årstal)
  3. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling:

Kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet, dog kan forslag kun vedtages, hvis 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde, som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 27. oktober 2010

§5 besluttet ændret på ordinær generalforsamling den 30. september 2015. Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2015.

Ordstyrer:                      Carl Chr. Nielsen.
Formand:                        Poul Winther Andersen.
Næstformand:                Erling Ditlevsen.
Kasserer:                        Christian Sloth Hansen
Referent/sekretær:          Niels Christian Hindsig.
Matchudvalgsformand:    Peder Ibsen.
Matchudvalgsmedlem:    Kai Kildegaard.
Logistik:                         Kurt Uhre Schmidt.