top4

arrow

Morgenfruerne
Varde Golfklubs dame-seniorafdeling

Klubbens formål
At arrangere matcher for medlemmerne, vedligeholde og udvide kendskab til etikette- og golfregler, samt skabe rammerne for socialt samvær.

Bestyrelsens beføjelser
Bestyrelsen skal følge vedtægterne, hvad der rækker derudover afgøres af bestyrelsen

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes ultimo oktober – primo november, og indkaldes ved opslag på opslagstavlen senest 2 uger i forvejen med angivelse af dagsorden.

Dagsordenens faste punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne sæson
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelsen på 5 medlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 på lige årstal
Genvalg kan ikke finde sted samme år, som man udtræder
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær samt evt. udvalg
7. Valg af suppleant. Valget er for 1 år
8. Valg af medhjælpere
9. Eventuelt

Ovenstående blev vedtaget på generalforsamlingen den 25. okt. 2007

Som medlemmer kan optages kvindelige klubmedlemmer, der har bagmærke og som er fyldt eller fylder 50 år i optagelsesåret, dog kan medlemmer med 55 tildelte slag eller derover kun gå 9 huller