Vedtægter

Mens Section Varde Golfklub

 • 1. Formål. 

Formålet med Men’s Section er – udover at dygtiggøre sig i golfspillet – at diskutere golf- og etiketteregler samt at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær.

 • 2. Optagelse i Men’s Section. 

Alle fuldgyldige mandlige medlemmer af Varde Golfklub, som er fyldt 18 år og har erhvervet DGU-golfkortet.

Fra 2015 vil der ikke være nogen øvre handicapgænse for at kunne deltage i Mens Section, men man kan højest spille med 36 tildelte slag.

Sæsonen starter primo april og slutter ultimo september/primo oktober.

 • 3. Gæstespillere. 

Gæstespillere er velkomne i Mens Section, dog max. 2 gange gratis. Udenbys gæstespillere skal betale greenfee. Gæstespillere kan ikke modtage præmier, heller ikke birdie, men kan deltage i fællesspisningen og flagspil mod relevant betaling. En spiller kan dog maksimalt deltage 2 gange om året som gæst.

Gæstespillere skal opfylde de normale betingelser ang. alder og DGU-golfkort.

 • 4. Starttidspunkt. 

Starttidspunkt ifølge spilleplan.

Tilmelding senere end 1 time før tee off i henhold til turneringskalender kan ske ved telefonisk at kontakte matchledelsen/bestyrelsen og udløser en bøde på kr. 20,-. Spil på banen inden matchen er tilladt.

 • 5. Rækker. 

Inddelingen i handicap afgøres af den siddende bestyrelse. Inddelingen i handicap fjernes og overlades dermed til den siddende bestyrelse at fastsætte.

 • 6. Fælles for alle rækker. 

Der er fællesspisning hver den 1. torsdag i måneden. Betaling for spisning sker ved afhentning af maden i restauranten.

 • 7. Præmier m. m. 

Månedsvindere: Der er præmier til de 3 bedste i hver række. Præmierne udregnes efter resultaterne opgjort via GolfBox.

Dagsvindere: Fra og med 2015 vil der også være præmie til den bedste score i hver række for hver spillerunde. Præmier til dagsvinderne vil blive udleveret på selve dagen, eller den 1. torsdag i måneden.

Birdies: Der uddeles præmie for birdie på par 3 huller, dog kun én pr. spiller pr. runde

Eagles og hole-in-one: Der uddeles præmie for eagles og hole-in-one. Præmier for månedsvinderne vil blive udleveret den 1. torsdag i måneden. Præmier for dagsvinderne vil blive udleveret på selve dagen, eller den 1. torsdag i måneden.

 • 8. Golfregler. 

Golfreglerne samt interne klubanordninger skal i vores fælles interesse overholdes af alle deltagere. Varde Golfklubs regler følges (feks. er afstandsmålere tilladt.)

I tilfælde, hvor overtrædelse af golfreglerne ikke bliver straffet med straffeslag i.h.t. gældende regler er der tale om en tilsidesættelse af golfreglerne.

TÆNK, hvis det ene straffeslag har indflydelse på, om du bliver nr. 1 eller 2.

Derfor skal vi alle være lige kritiske overfor hinanden, uden at det går ud over kammeratskabet.

Tilsidesættelser af etiske regler, eller regler fastsat af bestyrelsen, straffes med bøde.

 • 9. Bødekasse. 

Uskrevne regler, som straffes med bøde, kan være som følgende: 

 1. Indlevering af forkert udfyldt scorekort kr. 20,00 
 2. Regel- og etikettebrud. kr. 10,00 
 3. Slå drive, der ikke når forbi rød tee (kun én gang pr. spillerunde). kr. 10,00 
 4. Ved puttingkonkurrence, overskridelse af 34 putt’s, pr. putt derover. kr. 5 (dog max 20 kr.) 
 5. Afbrydelse af matchledelse uden tilladelse. kr. 10,00
 • 10. Generalforsamlingen. 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse skal ske med opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen, uden for bestyrelsen, valgt dirigent. Stemmeberettiget er kun medlemmer af Mens Section. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning.

 • 11. DAGSORDEN for generalforsamlingen er følgende: 1. Valg af dirigent, ved formanden. 2. Orientering fra bestyrelsen om året der gik. 3. Kassererens orientering og klubbens finanser. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Kåring af årets spiller. 6. Forslag fra bestyrelsen / medlemmer. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Eventuelt.

NB: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest ugen før generalforsamlingen.

 • 12. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted inden for samme år med 1 år ad gangen. I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer etc. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde udelukkelse fra klubben.

 • 13. Ændringer / opløsning. Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og beslutning om klubbens opløsning kræves en generalforsamling, hvor beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen okt. 2020

Opdateret: 01.10.2020