Varde Golfklub

Vedtægter for Ladies Section.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Hvert år afgår 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Mulighed for udtræden i utide kan finde sted.
Der vælges hvert år 1 suppleant, som med stemmeret, deltager i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Tilrettelæggelse af turneringsplan og spilleformer.
Være fælles om at afgøre tvivlsspørgsmål. Være fælles om at tage afgørende beslutninger. Den enkelte bærer ansvar for, at den opgave, man bliver pålagt, bliver udført til tiden. Bestyrelsen indberetter scorekort efter hver spilledage, således sker der løbende regulering.

Tegningsret:
Tegningsretten for Ladies Section er bestyrelsens formand og kasserer – de to i forening.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen og afslutningsturnering afholdes den første tirsdag i oktober måned. Indkaldelse til generalforsamling sker senest 14 dage før, og forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens medlemmer. Alle medlemmer af Ladies Section kan vælges til bestyrelsen, dog ikke long distance.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent / valg af referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen + valg af suppleant
  6. Eventuelt

Optagelse i Ladies Section:
Nye medlemmer skal være fyldt 18 år og være medlem af Varde Golfklub.Der spilles uden øvre hcp. begrænsning. Long distance medlemmer accepteres.
Ved turneringer med andre klubber kan der blive tale om hcp. begrænsning.

Kontingent m.m.:
Årskontingent: 300,-. kr. Efterårskontingent: 125,- kr. Kontingent bruges til præmieindkøb m.m.
Der spille ud hver tirsdag i perioden 01.04. – 30.09.
Fælles for alle spillere:
Der spilles 18 huller, – med mulighed for 9 huller med start 2 timer efter 18 hullers udgang. Der er on-line tilmelding til begge turneringer via Golfbox.
Gæstespiller er velkomne. Medlemmer af Varde Golfklub kan være gæstespillere, og kan deltage i 2 turneringer som gæstespiller. Gæstespillere betaler  20 kr. og kan deltage i nærmest flaget, længste drive o.l., men ikke i præmierækken.
Nærmest flaget: Bolden skal være på green i første slag og deltagelse betales før start med 10 kr. (9-huls spillere betaler 5 kr.)

Præmieoverrækkelse:
Præmieoverrækkelse finder sted den første tirsdag i hver måned, ud fra de indleverede scorekort. Man opfordres til at deltage i fællesspisning (for egen regning), for at pleje det sociale samvær.

Venskabsklubber:
Ladies Section har Gyttegård som venskabsklub. Der spilles hvert andet år på udebane.


Vedtaget på generalforsamlingen – senest ændret den 02. 10. 2018