Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 18.30

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Opfølgning på foreningens økonomi
 4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  herunder beretning fra de enkelte udvalg
 5. Sponsorater
  Hvor langt er vi kommet, hvad er der behov for vi gør nu.
 6. Spilleret for juniorer
 7. Restauranten
 8. Golfspilleren i Centrum (bilag fremsendes senere)
 9. Jubilæum 2018
 10. Næste mødedato – 21. august
 11. Eventuelt

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Jens Sandal (JS), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Aage Siig Christensen (ASC) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: Dennis Juhl Christensen (DJC)

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Der har været afholdt lokalforhandlinger med greenkeeperne, mangler af afholde med bl.a. kontorpersonale.

Ad 3
JDB orienterede om økonomien. Budgettet følges stort set. Posten, der afviger mest er drift af maskiner. Der er indsendt ansøgning om lokaletilskud, vi forventer cirka samme beløb, som sidste år. Er i gang med at lave momsregnskab med henblik på at få lidt momsrefusion, dette er et stort stykke arbejde. Greenfee indtægterne følger budgettet. Hvis vi følger budgettet resten af året, vil vi komme ud med et lille overskud.
Men der skal nok laves nogle investeringer i maskinparken. PT, KBO, DBL og JDB laver et oplæg til en investeringsplan, som sendes rundt i bestyrelsen hurtigst muligt.

Ad 4
DJC havde fremsendt følgende tekst: Der har været afholdt et møde med lederne for pigerne i juniorklubhuset, og det er aftalt, at de skal være ude 1/9–18. Vi er igang med at renovere juniorhuset, for midlerne vi har fået af jem&fix. Sæsonen har budt på en masse nye spillere, sidste mandag var der feks. 37 til træning. I holdturneringen ligger begge vores hold godt til i puljen. RAJT har vi næsten fuldt hold med hver gang, så mange af vores yngste også for prøvet at spille turnering. Salget af lodsedlerne fra diabetes er slut, og vi fik et overskud på kr. 4415.-

JS.Der afholdes Sct. Hans Turnering i kommende weekend, det ser dog lidt sløj ud med tilmeldingerne. 3-dages jubilæumsturneringen er afviklet med stor succes, der var 150 forskellige deltagere over de 3 dage, nogle spillede alle tre dage.

BSK. Frede Baldersbæk har lavet nogle fantastiske artikler til aviserne. Der er en fantastisk stemning i truppen. Hvordan går det med Talentlinjen? Der følges op på dette.
OCR Championship har søgt om hjælpere til et arrangement i Esbjerg, her kan der tjenes nogle penge til klubben. Alle synes, det er en god idé. Halvdelen af indtægten går til sportsafdelingen, den anden halvdel til klubben.
Der arbejdes med et mindset arrangement for elitespilerne den 6. september, hvor andre evt. også kan deltage.

ASC. Der er ansøgt om midler fra Foreningspuljen til at lave sikkerhedshegn ved udslagsbanen. Forskellige muligheder med hegn og bolde blev diskuteret. Der var enighed om, at projektet med sikkerhedshegnet bør påbegyndes hurtigst muligt.
Orienterede om resultatet af spørgerunde i Golfspilleren i Centrum. Områderne omkring greens og next tee skiltene bliver omtalt flere gange. Greenfee gæster er mere positive overfor banen end medlemmerne. Der har den seneste tid været gjort en stor indsats på netop forgreens.
Der er både ræve og mårhunde på banen. Mårhundene bør reguleres.
Visionsplanen for banen tages op til revision og rettes til, da der er nogle ting, der bør ændres.
Udslagsskuret er blev malet af frivillige. Taget på udslagshuset er desværre utæt i den ældste afsnit, dette repareres når det er tiltrængt. Taget på huset til bilerne er også utæt, og repareres, når det er tiltrængt. Dette hus vil også blive malet.
Klubhuset er ved at blive malet af professionelle malere. Det var tanken, at ”de nemme” væge skulle males af frivillige, men der er kun én, som har henvendt sig. Så Flügger lejes til at male hele klubhuset.
Trappen trænger til renovering, trinnene hælder udad, ligeledes bør der sættes gelænder op ved denne trappe også. Håndlisterne ved glasgelænderet på terrassen skal skiftes ud med noget andet materiale, da træ altid vil slå sig, og træet som er der nu er pilråddent.
Der skal lukket gulv på i lagerrummet ved køkkenet, så det kan rengøres, og vi er fri for, at der drypper diverse væsker ned foran dørene til proshoppen og bagrummet. Rummet vil også blive meget mere anvendelig.
Teknikhus/Pumpehus skal renoveres og males.

OBH. Det nye koncept med opstart af begynderhold i weekenderne ser ud til at være en god idé. Der er p.t. 42 prøvemedlemmer i gang. Spil med en ven i april var godt besøgt, men tilsvarende arrangement i maj blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Der er 12 prøvemedlemmer fra Ældresagen og 2 fra Diabetesforeningen.
Alle onsdagsturneringer spilles fra tee 45.
Begynderforløbet evalueres til efteråret.

LHL. Klubbens logo blev diskuteret, da der skal bestilles flere emblemer til at sætte på klubtøj. Der var enighed om at fortsætte med det logo vi har.
Det blev diskuteret, som der skal sættes beholdere op til ”broken tees”. Der kan evt. sættes nogle ned i jorden, så de ikke er i vejen for greenkeeperne, når der klippes.

Ad 5.
Punktet blev udsat til næste gang.

Ad 6.
Aldersgrænsen for juniorer blev diskuteret. Det blev besluttet, at bestyrelsen kan give dispensation til spillere under 12 år, til selv at spille på den store bane.

Ad 7.
Driften af restauranten blev diskuteret. Der er mange ting, der bør strammes op på. Der vil snarest blive afholdt et møde med Tue (Næsbjerghus).

Ad 8.
Rapporterne fra Golfspilleren i Centrum var forud fremsendt til bestyrelsen. Disse blev kort gennemgået. Rapporterne er rigtig gode, dog med undtagelse af restauranten.

Ad 9.
DBL orienterede om programmet for jubilæet. Programmet står nederst i nyhedsmailen hver gang.
Vi har store udfordringen med at få tilmeldinger af hold til Ecco Tour Pro-Am. Disse bliver nu tilbudt Erhvervsklubberne/sponsorerne i vore samarbejdsklubber (A11).
DBL skriver ”den gode historie” om Pro-Am, som sendes ud.
Vi har fået et tilskud på 25.000 kr. fra Varde Kommune (Vi i naturen).
Den 11. august afholdes marked, clinic, puttekonkurrence og fest.
Mange medlemmer er rigtig glade for at få deres jubilæumsbadge – det er de medlemmer, som har været medlem siden 1993, der får dem.

Ad 10
Næste mødedato – 21. august kl.18.30

Ad 11
PT nævnte, om det ikke var en god idé, at have en automat, hvor man kan trække bolde, tees, handsker, baneguides m.m. LHL undersøger en pris på det.
KBO nævnte, at han havde set en hole in one præmie i Hjarbæk Fjord, var det noget vi kan bruge i Varde. LHL undersøger ved Peter Selmer, som har leveret til Hjarbæk Fjord.

Ref. LHL