Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Jubilæum 2018
  6. Næste mødedato – 10. april?
  7. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Jens Sandal (JS), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Aage Siig Christensen (ÅSC) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: ingen

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Der har ingen møder været afholdt.
Der blev orienteret om, at gasanlægget til køkkenet nok skal ændres, da jordtanken snart er 10 år gammel.
Der skal holdes lokalforhandlinger med personalet i nær fremtid.

Ad 3
JDB orienterede om økonomien. Budgettet følges stort set. Der er stadig en del udestående, men der er d.d. udsendt rykkere, til medlemmer der ikke har betalt endnu.
Vi har tidligere fået en del penge fra fordelingen af spillehalsmidler. Fordelingsmetoden er ændret, så der fremover skal ansøges om midler til bestemte projekter. Vi kender ikke kriterierne herfor endnu, men må nok indstille os på, at beløbet bliver væsentlig mindre.

Ad 4
JS orienterede om, at turneringsplanen er udarbejdet og lagt ind i Golfbox. Der mangler præmiesponsorer til Jubilæumsturneringen og til lidt til Åbningsturneringen. VI prøver at skaffe nogle gavekort til jubilæumsturneringen.

ÅSC. Der er udarbejdet retningslinjer for kørsel med golfbiler, disse bliver sat i vinduerne på bilerne til sæsonstart. Der er ved at blive taget tilbud hjem på sikkerhedshegn ved juniorhuset, de er ikke fremkommet endnu.
På hul 2 ændres bunkeren, således at den er tættere på green og rykkes længere mod højre. De store træer til højre for green på hul 4 er fjernet, og området bliver udjævnet og tilsået. På hul 8 er puklerne fjernet, så der kan klippes fairway lidt længere til højre og de to egetræer ved vejen er stammet op.
Jacob er ved at udarbejde ”Pro’ens tips” på alle huller.
Oprydningsdagen den 11. marts bliver måske udsat p.g.a. frostvejret.

PT orienterede om, at der er slidsedrænet på hul 4, og at der bliver et område på fairway, der klippes som semirough i en periode.
Der er boret nogle huller omkring greens, for at prøve at dræne områderne.

BSK orienterede om at der har været afholdt spillermøde den 19. februar. Det havde været et rigtig godt møde, der er en rigtig god stemning i truppen, alle virker engagerede og hjælpsomme.
Michael Grøn blev valgt som spillerrepræsentant – efter kampvalg.
Der arbejdes på at afholde Golfmarathon – forhåbentlig den 24. marts hvis vejret tillader det.
16 spiller deltager, og de er i fuld gang med at skaffe sponsorer til deres antal spillede huller.
Der tages på træningslejr midt i april.

KO orienterede om, at der har været afholdt et par møder vedr. sponsorarbejdet, bl.a. et godt møde med Finn Christensen (formanden i Erhvervsklubben). Størrelserne på sponsoraterne kan nok ikke ændres. Vi bør lave en målsætning for hvad vi skal nå.
KO ønsker at lave et oplæg til nyt sponsorkoncept, og ønskede at få bestyrelsens accept til at arbejde med det.
Det blev besluttet, at der kan arbejdes videre med det. Udvalget til dette arbejde består foreløbig af KO, BSK, JDB og DBL (eller Finn Christensen), og KO ønsker at Nikolaj Viuff også deltager, han har lavet et eksamensprojekt om sponsorater.
Vi bør forsøge at få mere omtale i pressen.
Vi forsøger at få Jacob til at lave en lille film ved en sponsor.

DJC. Juniorkalenderen er næsten på plads. Første arrangement er den 11. marts, her deltager juniorerne først i oprydningsdagen og derefter spil på banen. Der er forældremøde den 15. marts.
P.t. er der udstedt 36 kundekort til OK.
Juniorafdelingen sælger skrabelodder til støtte for Diabetesforeningen.
Der er sendt spørgeskema ud til Ynglingespillerne, om de er interesseret i træning – kun 4 har svaret.

OBH orienterede om, at der har været møde i begynderudvalget, hvor det blev besluttet at ændre lidt i konceptet for begyndere. Der afholdes ikke opstartsmøder. Der er både træning og orientering den første dag.
Der annonceret i Varde Ugeavis til første holds opstart, fremover vil der kun blive annonceret via Facebook og nyhedsbreve. Jacob og Nikolaj spørges, om de kan lave en lille video og hvor godt og sundt golf er.
Marlene Grøn står for alle regelundervisningerne.

LHL orienterede om, at der lavet et samarbejde med Diabetesforeningen med tilbud på begynderforløb. DGU laver diverse brochurer til dette projekt.
Vi har fået en opfordring fra DGU, om at arrangere en Generationsdag. Det blev besluttet, at begynderafdelingen taget dette op, og efterfølgende er datoen bestemt – det bliver den 13. maj.
Der udarbejdes en tabel over anbefalede teesteder, som også lægges ind i Golfbox, så scorekortene skrives ud til de anbefalede teesteder. Spillerne har nemt ved at ændre teested, når man bekræfter tiden på Golfbox, hvis man har lyst til at spille fra et andet.
Vi skal have indberettet, hvem der skal have DGU / NGU kort i år. DJC vil gerne springe over i år.

Ad 5.
DBL orienterede om jubilæums programmet. Der bliver turnering, Clinic, marked for sponsorerne, jubilæumsøl og -vin, junior-/ynglingeturnering og selvfølgelig en fest.
Programmet er sendt ud i en nyhedsmail, og vil løbende blive omtalt både på Facebook, nyhedsmail og på hjemmesiden.

Ad 6.
Næste møde afholdes den 10. april.

Ad 7.
Størrelsen på præmier til turneringer blev diskuteret, der lidt en holdning om, blandt medlemmerne, at præmierne ikke er gode nok.
JS spurgte til holdningen om man skal deltage i Golfmessen i Herning, der er en del golfklubber repræsenteret. Men det er ret dyrt.
DBL fortalte, at Erhvervsklubben har afholdt Kokkeskole – det var en stor succes.
Der sendes en Doodle ud om fremtidige mødedatoer.

Ref. LHL