Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 27. november 2018 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Opfølgning på strategidagen.
  5. Orientering fra de forskellige udvalg
  6. Næste mødedato aftales
  7. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Jens Sandal (JS) og Kai B. Olsen (KBO),

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Intet.

Ad 3
JDB kom ganske kort ind på regnskabet, men det bliver gennemgået på generalforsamlingen.
Bl.a. skal der gøres en stor indsats på at få flere medlemmer i det nye år.
Vi har endnu ikke fået besked fra SKAT, om hvor meget vi kan få i momsrefusion for 2017. Vi vil prøve, om vi kan få over 100 donationer ind fra medlemmerne i 2018, så vi kan bibeholde godkendelsen til momskompensation.

Ad 4
Der har været afholdt et strategimøde for klubbens bestyrelse og ansatte, hvor Jonas Meyer fra DGU deltog. Jonas gennemgik golfsituationen i Danmark. DGU vil være behjælpelige, samme med klubben, at arbejde på at skaffe flere medlemmer.
BSK kontakter Jonas Meyer for at få de præcise fakta for samarbejdet med DGU.

Opbygningen af dagsordenen bør ændres, så klubben sender et signal om, at vi vægter vigtigheden af at skaffe flere medlemmer.
Orientering fra de enkelte udvalg nedtones på bestyrelsesmøderne, fremover fremsender afdelingsformændene kort orientering fra de forskellige udvalg til kontoret senest 4 dage før næste bestyrelsesmøde. Kontoret sender derefter teksten videre til bestyrelsen, forud for hvert bestyrelsesmøde.

Ad 5.
ASC orienterede om, at klubben har fået tilladelse til at lave en grøft fra teestedet ved hul 17, tværs over hul 17 og hul 12. Dette vil bevirke, at hul 15, 17 og 12 kan drænes.
Vi har fået 75.000 kr. af Foreningspuljen til forbedring af 45 teestederen, som bruges meget mere end forventet.
Lokalreglen E5 (drop på fairways) vil ikke blive brugt i Varde.
Træfældningsholdene er i gang.

BSK. Vi skal være meget påpasselige med at få alle, der har ydet en indsats i årets løb med til Hjælperturneringen. Alle udvalgsmedlemmer spørges inden invitationen sendes ud.

DJC. Juniorudvalget har evalueret på sæsonen, og er klar til opstart af den nye sæson.

PT orienterede om, at der har været tilsyn fra Miljøministeriet på greenkeepergården.
Alle sprøjtejournaler og sprøjtemidler var i orden.
Vaskepladsen blev grundig studeret, her skal der nok foretages nogle ændringer.

Ad 6.
Næste mødedato: Tirsdag den 11. december kl. 17.00

Ad 7.
Intet

 Ref. LHL