Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 17.00

Dagsorden:

  1. Opfølgning på strategidagen.
  2. Opbygning af ny standarddagsorden.
  3. Næste mødedato aftales
  4. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen (OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Jens Sandal (JS) og Lars Jull (LJ)

Ad 1.

DGU har fremsendt en samarbejdsaftale, som blev gennemgået og godkendt.

Det blev diskuteret, hvilke medlemsgrupper vi skal satse på i den fremtidige rekrutteringsindsats, og hvad vi evt. kan gøre.

Familie – Tovholder er LJ
Kan man arbejde på tværs af andre sportsgrene, f.eks. skytteforening.
Pointere at det ikke er dyrt at spille golf.
Gøre opmærksom på, at golf er for hele familien
Udstyrsleasing

35 – 40-årige – Tovholder er AAC
F.eks. hold af ”gamle” fodbold og håndboldspillere
Der laves Turbohold / skræddersyede begynderforløb

Flere kvinder i golf – Tovholder er BSK
Hvordan gøres det attraktiv at spille golf.
Også her laves der Skræddersyede begynderforløbe

Bambi Golf – Tovholder er DBL
Forældre kan spille gratis på Par-3 banen mens børnene er til Bambi Golf.

Vi skal annoncere mere med, at det er tilladt at tage en ven med på den store bane lørdag og søndag eftermiddag.
Kan vi give/sælge en form for Tryout (ikke golfspillere) på Par-3 banen?

Der skal findes nogle ressourcepersoner, som har lyst til at hjælpe til i de forskellige grupper.
Tovholderne i de enkelte grupper finder disse personer.

Bestyrelsen og ressourcepersonerne holder møde den 24. januar kl. 17.00 – 20.00 (der serveres en let anretning).

Ad 2.
Standarddagsordenen skal fremover være:

  1. Rekruttering af nye medlemmer
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Orientering om økonomien
  4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
  5. Eventuelt

Der kan suppleres med yderligere punkter efter behov.

Når dagsordenen er sendt ud, fremsender de enkelte udvalgsformænd en orientering fra udvalgene til kontoret, som så videresender dem til hele bestyrelsen.

Ad 3.
Næste mødedato: Torsdag den 24. januar kl. 17.00 – 20.00

Ad 4.
ASC orienterede om, at Jacob og Nikolaj havde afprøve en anden type bolde til drivingrangen, som har den egenskab, at de ikke flyver så langt, men som er tilsvarende de bolde vi har nu i det korte spil.
Det blev besluttet at bestille disse nye bolde, så vi undgår de mange bolde ved greenkeepergården og juniorlokalet.

BSK. Der bør laves en tidsoversigt over arbejdsopgaverne på kontoret. Dette gøres således, at vi kan se hvordan vi kan frigøre ressourcer til rekrutteringsopgaverne i samarbejde med DGU – altså hvilke opgaver der skal nedprioriteres, løses af frivillige eller slet ikke løses.

OBH. Hanne Vang er kommet i begynderudvalget. Kristian Bjerre vil forestå regelundervisningen.

 Varde, den 12.12.18

Ref. LHL