Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Rekruttering af nye medlemmer
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Orientering om økonomien
  4. Company Day
  5. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
  6. Eventuelt
  7. Næste mødedag – tirsdag den 25. juni kl. 19.00

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Aage Siig Christensen (ASC), Lars Jull, (LJ), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal (JS),

Ad 1

OBH orienterede om, at første begynderhold har 10 deltagere. Nyt hold starter på lørdag, der er der desværre kun 4 deltagere.
Begynderne fra de seneste to år er inviteret til turnering på onsdag.

LJ Der har været opstartsarrangement for juniorafdelingen. Her blev forældrene, der ikke spiller golf, opfordret til at komme på golfbanen. Der vil blive lavet et par arrangementer i løbet af året for disse forældre.

ASC. Der er fremstillet plakater og flyers for grupperne. Der arbejdes på at finde nogle ambassadører, som kan tage kontakt til firmaer.

KBO. Der har været afholdt møde med Michael Jürgensen fra DGU i får. Jacob Tranberg har lovet at lave en liste over potentielle firmamedlemmer.
Kvindegruppen og Varulveungerne får godt.

Ad 2

DBL orienterede om, at rendegraveren er gået helt i stykker. Vi er nødt til at investere i nyt. Der er undersøgt, om der evt. kan findes noget brugt.
Det er besluttet, at der leases en minilæsser og en gravemaskine.

Ad 3

JDB orienterede om økonomien. Vi er nu halvvejs i regnskabsåret. Vi følger stort set budgettet.

Ad 4

DBL orienterede om Company Day. Der er lavet et fint program i anledning af 25-års jubilæet for Company Day. Der er gæstekok, levende musik og konkurrencer. Der er p.t. tilmeldt 20 hold.

Ad 5

ASC. Der har været afholdt oprydningsdag, hvor ca. 60 medlemmer ydede en rigtig god indsats – så stor tak til alle, som deltog.
Træfældningen og oprydningen i trærækkerne er indstillet for vinteren. Der er kommet gang i stubfræseren – det kører rigtig godt, der er 3 personer, som skiftes til at køre med den.
Der er monteret ekstra sprinklere ved green på hul 9 og 18. Der er etableret droppezone ved søen på hul 17.
Der er ansat to deltidspersoner til banen, og der er også ansat en vicevært, han starter i midten af juni måned.
Renoveringen af 45 teestederne er snart færdig, der mangler at blive sået græs. Der laves et midlertidigt teested ved siden af den rigtige, indtil græsset er klar.
Der er bestilt hegn til udslagsbanen, som forventes opsat i løbet af april måned.
Vi har en trofast flok af frivillige til at klippe semirough, rive bunkere og tømme skraldespande.
Vi kæmper desværre med svamp på samtlige greens.

OHB. De nye begynderhold er kommet godt i gang. Første regelundervisning er i dag.
På Golfens Dag den 28. april arrangerer vi ”Spil med en ven”.

LJ. Renoveringen af juniorhuset er næsten færdig.
Der er afviklet opstartsweekend hvor der var 24 juniorer som deltog. De fik både spillet, trænet og lært nye golfregler.
Vi har i år tilmeldt 4 hold i DGU’s junior/ynglinge holdturnering.
Vores U22B hold fra sidste år, var blevet inviteret til Årets Mestre arrangement i Helle Hallen.

BSC. Vi tager på træningslejr i Benniksgård i weekenden 13. og 14. april. 28 spillere tilmeldt.
Sportsafdelingen har udvalgt 4 værdiord: sportsmandsship, gejst, målrettet og klubfølelse, som spillerne har diskuteret og bakker op om.
Maratongolf bliver spillet igen i år.

JS. Lokale regler er udarbejdet, og er på hjemmesiden og på opslagstavlen.
Årets turneringskalender er planlagt. Der spilles Åbningsturnering søndag den 7. april.

DBL havde været til DGU’s repræsentantskabsmøde. Her var rekruttering af nye medlemmer det store emne. Vi er godt i gang med dette projekt her i Varde.

Ad 6

BSC orienterede om, at Sportsafdelingen vil gerne donere nogle af pengene fra Moratolgolf sidste år til nogle projekter i klubben. Der er tænkt på belysning af puttinggreenen og indspilsområderne.

LJ. Der er en udfordring med strømtilførslen.
Der arbejdes videre med projektet.

OHB. Der trænger til at blive malet i klublokalet – både væggene og karme.
Der undersøges, om vi kan finde nogle frivillige til dette arbejde.

Ad 7

Næste møde tirsdag den 25. juni kl. 19.00

Varde, den 5. april 2019
Ref. LHL