Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Rekruttering af nye medlemmer
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Orientering om økonomien
    a. Foreningspulje
  4. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
  5. Eventuelt
  6. Næste mødedag – tirsdag den 20. august kl. 19.00

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen (OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Lars Jull, (LJ), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Johnny Dalgaard Bach (JDB)

 

Ad 1

Der blev orienteret om arbejdet i DGU-projektet.

Varulveungerne har fin deltagelse hver søndag, hvor ungerne hygger sig rigtig godt.

Kvindegruppen har afholdt en hyggeaften med 8 deltager. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor de forskellige golfteknikker blev prøver, og der blev afsluttet med hygge og spisning.
Efterfølgende er der tilmeldt 9 personer til et Weekendkursus, og 2 personer til begynderhold 6. Arrangementet gentages den 2. august.

Arbejdet med diverse grupper går lidt trægt, det er svært at komme i gang med nogle firmaer eller andre gruppe. Nogle firmaer har været kontaktet, men har ikke umiddelbart givet frugt endnu. Der arbejdet videre med projektet.

BSK orientreder om, at der har været et firma til et arrangement i klubben. Dette kom i stand via en mail til Erhvervsklubbens medlemmer.

Familiegruppen prøvede at gå sammen med Kvindegruppen om deres arrangement, men der er ikke mange mødre til juniorerne, som ikke spiller golf eller ikke har prøvet.
Der kommer en artikel i Varde Ugeavis i nær fremtid om golf for flere generationer med Familien Jull/Esbjærg og Familien Tranberg.

Det blev diskuteret, om vi skal have nyt blod i de forskellige udvalg, eller om vi skal prøve at nedsætte et Rekrutteringsudvalg.
Det blev besluttet, at vi vil forsøge med et Rekrutteringsudvalg. Medlemmer til dette udvalg efterlyses i et nyhedsbrev.

Vi har fået en henvendelse fra et Århusiansk firma, der har specialiseret sig i at hjælpe klubben med at skaffe nye medlemmer via Facebook.
Projektet blev diskuteret, der var en positiv stemning for, at klubben skal prøve det, men vi undersøger lidt nærmere ved en golfklub, som er i gang med det, inden vi træffer endelig afgørelse.

Ad 2

Der har været indhentet tilbud på hjælp til bogføringen. Dette gøres, da kontoret er presset for tid på grund at arbejdet med DGU-projektet. Der er truffet aftale, og bogføringen er næsten up to date.

Ad 3

Der er søgt lokaletilskud og der arbejdes p.t. på at få ansøgningen til momskompensation gjort klar og indsendt.
JDB havde sendt kort orientering om økonomien til DBL, som orienterede videre om, at udgifterne stort set følger budgettet, dog er vedligeholdelse af banen noget højere end budgetteret. Umiddelbart ser det ud til, at årets resultat går i 0.
Der blev et tilfredsstillende overskud på Company Day (som budgetteret). Det forløb rigtig godt, alle var ovenud tilfredse, og havde en rigtig god dag. Der var 26 hold – hvilket er max. antal.

a.
Sidste år fik vi penge fra Foreningspuljen til 45 teestederne.
Det blev besluttet, at vi vil søge om tilskud til belysnings på træningsområdet.

Ad 4

OBH. Der har været afholdt ”Spil med en Ven” den 28. april. Her deltog 34 personer. Vi afholder ”Spil med en Ven” igen den 3. august.
Vi har 5 træningshold i gang med i alt 36 personer. Derudover 11 via Ældresagen og 2 via Diabetesforeningen. Der starter et nyt hold op igen den 4. august.

BSK Mangler stadig en presseansvarlig. Der var ikke opbakning til Maratongolf i år, derfor aflyst. Via en henvendelse gennem Erhvervsklubben har der været et firma til et medarbejderarrangement som Sportsafdelingen organiserede.

LJ. U26 turneringen blev desværre aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Vedr. Junior/Ynglingen holdturneringerne: U25A er gået videre, U25B går højst sandsynlig videre, hvorimod U16C ikke er kommet videre.
Der afholdes Sommer Camp for vores juniorer den 5. og 6. august.
RAJT afholdes i Varde den 25. august.
ITL (Morgentræningen i skoletiden) fortsætter efter sommerferien med min. 4 spillere.

ASC. 45 teestederne er næsten færdige. Enkelte af dem er taget i brug, resten følger efter i løbet af juli.
Omlægning af udslagsbanen påbegyndes næste uge, først lægges stenene derefter sættes hegn op. Der skal findes penge til yderligere hegn til beskyttelse af Junior- og træningsområdet.
Vandingsanlægget udbygges med flere sprinklere.
Grøften på hul 17/12 laves i løbet af efterår/vinter.
Biodiversiteten på banen blev diskuteret. Det skal undersøges, om vi kan inddrage nogle yderarealer til at så blomsterfrø.
KBO foreslog, om vi skal have nogle Insekthoteller på banen.
Flytningen af teestederne på hul 8 blev diskuteret. Der sendes en orientering ud med en nyhedsmail.

JS. Der har lige være afholdt Sct. Hans Turnering med 86 deltagere. På fredag afholdes Par-turneringen sponseret af Varde Guld & Sølv og Vincent.
JS orienterede om klager fra nogle grupper, som spiller torsdag eftermiddag. De forstår ikke lukningen af banen i forbindelse med Mens Section. Der har også været klaget over lukningen om tirsdagen, dette er vist løst.
Problematikken blev drøftet, og resultatet blev, at der indbydes til et møde med den pågældende gruppe.

Ad 5

KBO kommenterede opgørelserne fra Golfspilleren i Centrum. Tallene for restauranten ser ikke for godt ud.
Golfspilleren i Centrum sættes på et punkt på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

DBL. Der indkaldes til et møde i restaurantudvalget en af de nærmeste dage.

Retningslinjer for kontingentbetaling blev diskuteret.

DBL. Varde Golfklub har givet tilsagn til DGU, at de gerne må afholde DM for juniorer her i klubben. DM bliver afholdt mandag, tirsdag og onsdag den 29., 30. og 31. juli. For at få banen klar til turneringen bliver den lukket fra om middagen søndag den 28. juli.

Ad 6

Næste møde tirsdag den 20. august kl. 19.00

Varde, den 26. juni 2019
Ref. LHL