Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Rekruttering af nye medlemmer
  Fastholdelse af medlemmer
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Orientering om økonomien – Budget 2019-20
 4. Restauranten
 5. Generalforsamling – tirsdag den 26. november
  På valg er:
  Næstformand Kai B. Olsen
  Kasserer Johnny Dahlgaard Bach
  Formand for Baneudvalget Aage Siig Christensen
  Formand for Sportsudvalget Birthe Skrydstrup Kristensen
 6. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
 7. Golfspilleren i Centrum (der kommer ny opgørelse ca. 2. oktober)
 8. Eventuelt
 9. Næste møde 26. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Lars Jull, (LJ)

Ad 1
Der har været afholdt evalueringsmøde vedr. DGU-projektet. I store træk var der tilfredshed med projektet, der er dog nogle områder, hvor der skal gøres en bedre eller anderledes tiltag.
Varde Golfklub har klaret sig rigtig godt i forhold til de andre klubber, som har være med i projektet. Vi har en lille fremgang af antal nye (prøvemedlemmer) i 2019 – på landsplan er dette tal faldende.
Typen af de forskellige begynderhold blev diskuteret, det er vigtigt, at holdene ikke starter for sent på året. Ligeledes er der lidt udfordringer med ”Turboholdene”.
Det blev besluttet, at der skal nedsættes et rekrutteringsudvalg, dette skal gøres hurtigst muligt, da det er vigtigt, at dette nye udvalg kan komme i gang hurtigst muligt.
Forskellige tiltag til hvordan man fastholder medlemmerne blev diskuteret.

Ad 2
DBL orienterede om, at der har været afholdt møde i forretningsudvalget.
Der er fundet en løsning på greenkeepernes mange overarbejdstimer.
Der har været en henvendelse fra et par, som er meget interesseret i at blive forpagter af restauranten, budget og menu er blevet præsenteret. Forretningsudvalget anbefaler at arbejde videre med henvendelsen.
DBL afholder nyt møde og forhandler aftalen færdig.

Ad 3
JDB orienterede om klubbens økonomi. Der bliver nok et lidt større underskud end tidligere forventet. Regnskabet bliver færdig udarbejdet i løbet af et par uger.
Indtægten fra A11 blev diskuteret. Der er rigtig mange medlemmer, som har købt A11, men selve regnskabet for indtægter for greenfee bliver først gjort op i januar. Herunder blev det også diskuteret, om prisen for A11 skal stige, og om der skal være et karensår, hvis man melder sig ud af f.eks. Varde GK og melder sig ind i Kaj Lykke GK. Disse spørgsmål tager DBL med til mødet i A11 klubberne.

Ad 4
Er behandlet under punkt 2.

Ad 5
Kai B. Olsen, Aage Siig Christensen og Birthe Skrydstrup Kristensen modtager genvalg.
Johnny Dahlgaard Bach ønsker ikke at modtage genvalg

Ad 6
ASC orienterede om af der er svampeangreb i mange greens, dette bliver behandlet med de midler, der er til rådighed. Der er proppet og eftersået på alle forgreens. Hegn mellem drivingrangen og hul 8 er sat op.
Teestederne 51 og 57 er forsøgsvis blev flyttet på hul 8 – længere frem og længere til venstre. De vil være der resten af året, og medlemmerne er bedt om, at komme med kommentarer i ”Ris & Ros” postkassen eller på mail. Derefter tages der stilling til, om ændringen skal gøres permanent eller om de skal flyttes tilbage igen.
Fremtidige projekter: Der laves spuns ved søen på hul 4, så man bedre kan se søen fra teestedet. Der graves grøft mellem hul 17 og 15 (dette projekt er tidligere omtalt). Spørgsmålet er så, har vi tid og råd til at gennemføre disse projekter.

OBH orienterede om, at der har været flere begyndere igennem begynderforløbet i år end sidste år, og vi er i gang med at få de sidste igennem regelprøven. Der er lidt problemer med, at de sidst er starte lidt sent på året.

BSC. Der har været afholdt evalueringsmøde i sportsafdelingen, hvor essensen var, om de forventninger vi har til spillere, trænere, klub og det vi signalerer rundt omkring reelt står mål med de indsatser og ressourcer, som vi faktisk råder over. Derfor afholdes et julemøde hvor spillerrepræsentanten og BSC står for dagsordenen.
De respektive holdledere fortsætter gerne til næste år.

LJ havde tilsendt følgende orientering:
Der har været afholdt afslutningstur til Hjarbæk Fjord med 32 deltagere.
U25B holdturneringen sluttede den 6. oktober med en smal sejr over Mølleåens GK – så holdet kan nu kalde sig Danmarksmestre.
Der afholdes sæsonafslutning den 11. oktober for alle juniorer med efterfølgende spisning i restauranten, hvor årets junior, årets kammerat, årets højdespringer og vinder af ordre of merits kåres.

Ad 7
Den nye opgørelse fra Golfspilleren i Centrum var ikke modtaget endnu, så punktet er udsat til næste møde.

Ad 8
Udfordringen med hegnet mellem drivingrangen, Juniorhuset og Par-3 banen blev diskuteret. Der var enighed om, at hegnet skal op nu. ASC og PT er tovholdere for projektet. Der søges om tilskud fra forskellige fonde m.m., da det er en temmelig stor udgift.
JS orienterede om, at han har haft et møde med et par repræsentanter fra torsdagsklubben Green Team vedr. problematikken med starttiderne om torsdagen hvor de gerne vil spille samtidig med Mens Section. Håber det falder på plads nu.

Ad 9
Næste møde er 26. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)

Varde, den 10. oktober 2019
Ref. LHL