Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 21. august 2018 kl. 18.30

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Opfølgning på foreningens økonomi
 4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  herunder beretning fra de enkelte udvalg
 5. Ynglingespillere
 6. Sponsorater
  Hvor langt er vi kommet, hvad er der behov for vi gør nu.
 7. Restauranten
 8. Jubilæum 2018
 9. Næste mødedato – 23. oktober
 10. Eventuelt

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Jens Sandal (JS), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Det er besluttet at investere i 2 nye greenklippere, vel vidende, at vi derved overskrider budgettet.
DBL orienterede om, at Sommerlands Golf, som Købmand Hansens Feriehusudlejning har prøvet at få sat i gang i år, er blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Der har været afholdt et møde mellem Jan Helsinghoff (Købmand Hansen) og repræsentanter fra de involverede klubber. Resultatet blev, at vi forsøger igen til næste år. Købmand Hansens Feriehusudlejning vil gerne binde sig for udgifterne til markedsføring de næste tre år.

Ad 3
JDB orienterede om økonomien. Vi følger budgettet i store træk. Indtægterne for green fee og træningslektioner er godt med. Der er sparret på personaleomkostningerne. Driften af maskinerne er lidt dyrere. Det må forventes at årets resultat bliver et lille underskud.
Der bliver udarbejdet en plan for maskinparken, så den løbende bliver udskiftet.
JDB forklarede fordelene ved at lease de nye greenklippere i stedet for at købe dem. De nye klippere kommer midt i september.

Ad 4
JS. Næste turnering er klubmesterskabet, der er p.t. ikke for mange tilmeldinger, men det når der nok at komme inden udløbsfristen. Derefter kommer Ranglisteturneringen Varderama Open, her er der p.t. 66 tilmeldinger.

BSK orienterede om weekendens Danmarksturnering. 3. div. herrer har vundet deres pulje, Kval. holdet har også vundet deres pulje. Begge hold skal spille oprykning i weekenden 15. og 16. september. Dameholdet rykker ned i 3. division. Alle holdene har gjort en god indsats i løbet af året.
Veteranholdet i 1. division har vundet deres pulje, og skal spille om Danmarksmesterskab.
MarathonGolf har givet en indtægt på ca. 40.000 kr.
Amalie Christensen havde samlet folk til at hjælpe ved EM i OCR, dette gav også et beløb til både sports- og juniorafdelingen.
Vedr. Udviklingsdagen lørdag den 10. november – der er lavet et oplæg, sammen med en DGU-repræsentant, for dagens program, som blev gennemgået. Det blev diskuteret, hvem der skal deltage i mødet. Der bliver måske behov for en dag to.

ASC. Sikkerheden ved juniorhuset blev diskuteret. Vi venter spændt på, om vi får et tilskud fra Foreningspuljen til hegnet.
Klubhuset er blev malet af et malerfirma. Huset ved pustepladsen er påbegyndt maling, resten af huset følger senere.
Visionsplanen for banen bliver revideret løbende, alt efter hvor der er mest behov.

PT orienterede om vandingsbehov på banen, der er behov for flere sprinklere på næsten alle greens, og der mangler på nogle af 45 teestederne.
Anboringsbøjlerne på vandingsanlægget omkring greens er utætte en del steder, hvilket bevirker meget bløde områder. Greenkeeperne udbedrer problemet løbende.

DJC. 2 hold i DGU’s holdturnering har klaret det godt. U16 blev nummer 2 og U22 vandt, og skal derfor spille landsfinale.
Der afholdes afslutningstur til Blokhus den 1. september – der er 32 tilmeldte.
Renoveringen af juniorklubhuset er i fuld gang, der pudses og males.
Forløbet for junior prøvemedlemmer blev diskuteret. Der udarbejdes nye regler til næste år.

OBH orienterede om, at der er eller har været 52 prøvemedlemmer i gang i år, de fleste har meldt sig ind, men der er stadig nogle, som ikke er færdige, sidste hold er næsten lige startet.
Det nye koncept, hvor man starter i weekenden, ser ud til at fungere fint.
Et af vore medlemmer har ytret ønske om at blive DGU dommer. Dette modtager vi med glæde, dejligt hvis klubben kan råde over to DGU-dommere. Kurserne starter til foråret.

DBL. Alle jubilæumsarrangementer er afsluttet. Der udarbejdes en evaluering.

LHL har undersøgt priser m.v. på en automat, som omtalt på sidste møde. Automaten vil være alt for dyr i leje, så det blev besluttet, at vi ikke skal bruge tid og penge på det.
LHL havde også undersøgt mulighederne for Hole in one præmier, som det findes i Hjarbæk Fjord og Nivå. Peter Selmer, som står for disse præmier, har forklaret, at dette ikke lade sig gøre med det antal runder, der spilles på vores bane.

Ad 5.
DJC gennemgik ynglingekontingenter fra vore naboklubber. Satserne blev diskuteret, og konklusionen blev, at de nok skal sættes ned. Yndlingene skal ikke have gratis træning, men der kan evt. oprettes et hold speciel beregnet til dem, men med betaling for det.
Der bør være en ”ynglinge kontaktperson”. Det er mest naturlig, at det er én i juniorafdelingen, der er det, de kender jo spillerne i forvejen.

Ad 6.
DBL. Der er inviteret til et møde vedr. sponsorarbejdet. Så der kommer forhåbentlig en masse input, som der kan arbejdet ud fra.

Ad 7.
Driften af restauranten blev igen diskuteret. Der er meget kritik af restauranten både blandt medlemmerne og i undersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”.

Ad 8.
Punktet er omtalt tidligere.
Jubilæumsskriftet, som er udarbejdet af Frede Baldersbæk, blev rost meget.

Ad 9.
Næste mødedato – 23. oktober kl. 18.30
Inden da bedes input til budget sendt til JDB.

Ad 10
Der er lavet en aftale med Jobcentret om at have Sonja C. i praktik i golfklubben. I første omgang giver Sonja en hånd med til juniortræningen.

Ref. LHL