Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Opfølgning på foreningens økonomi
 4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  herunder beretning fra de enkelte udvalg
 5. Ansøgning om støtte fra DIFs og DGIs foreningspulje
  (Juniorhusets sikkerhed, Projekt Kvindegolf m.m.)
 6. Samarbejds- / Venskabsklub
 7. Sponsorater
  Hvor langt er vi kommet, hvad er der behov for vi gør nu.
 8. Udviklingsdag med én fra DGU
 9. Jubilæum 2018
 10. Næste mødedato – 19. juni
 11. Eventuelt

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Jens Sandal (JS), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Aage Siig Christensen (ÅSC) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: ingen

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Der har ingen møder været afholdt.
DBL og JDB har afholdt møde med PT om budgetter og økonomien for banen.
Der skal holdes lokalforhandlinger med personalet i nær fremtid.

Ad 3
JDB orienterede om økonomien. Budgettet følges stort set. På indtægtssiden er vi lidt bagud m.h.t. kontingent, træningslektioner og sponsorer. Tilgodehavende kontingent er ikke stor som sidste år på samme tid.
Budgetopfølgning laves til næste møde.

Ad 4
KBO orienterede fra 2 møder, der har været afholdt i sponsorudvalget, og om en kontakt til en anden klub, om hvordan de gør mht sponsorater.
Der udspandt sig en længere debat om, hvad man kan gøre for at gøre et sponsorat og et Erhvervsklubmedlemskab mere attraktiv.
Følgende ting blev foreslået: Der laves en videofilm om sponsorater. Der kan evt. arrangeres et spændende foredrag. Sponsor kan sættes på nyhedsmails. Der skal gøres mere ud af markedsføringen – bl.a. på Facebook.
DBL orienterede om dannelsen af Erhvervsklubbens og dens formål.

BSK orienterede om, at der har været afholdt Marathon Golf, det havde været en super dag, og der blev spillet mange penge ind. Til næste skal der annonceres endnu bedre op til turneringen. Der afholdes træningslejr i næste weekend.
Det er besluttet i sportsafdelingen, at der deltager 2 i hver onsdagsturnering og 2 til juniorernes fredagsturneringer.
Der er udarbejdet retningslinjer om hvilke ranglisteturneringer m.v. der kan deltages i, og hvad man kan få i støtte.

ÅSC. Banen er endelig blevet vendt til sommergreens. Oprydningsdagen blev aflyst pga vintervejret. Træfældningsholdet har gjort et stort stykke arbejde, dameholdet har ryddet pænt op i bedene og viceværterne har gjort det pænt omkring klubhuset.
Puklerne på hul 8 er fjernet og træerne ved vejen er stammet op. Bunkeren på hul 2 er flyttet til højre og lavet mindre.
Udslagsskuret trænger til maling – frivillige efterlyses.

PT. Der kommer mere semirough omkring greens. Det er for at skåne maskinernes klippeled. Dette vil forekomme mens der arbejdes på at forbedre greens og forgreens.

JS. Åbningsturneringen har været afviklet med 117 deltagere i rigtig fint vejr. Jacob har forespurgt om træningsholdene kan få lov til at lave gunstart en søndag eftermiddag, det blev besluttet, at der laves en gunstart uden at lukke banen.

DJC. Der er p.t. 41 juniorer, det er 8 flere end samme tid sidste år. Der har været afholdt forældremøde med stor opbakning. Der har været afholdt opstartsweekend, hvor 23 juniorer deltog.
Klubbens ynglingespillere er blevet spurgt om de er interesseret i at få træning – der var kun 4 der svarede på henvendelsen, heraf ønskede de 3 at få træning. Disse 3 er kommet på træningshold. 2 af den deltager i JDT, hvor der er 9 tilmeldte i alt. Der er tilmeldt et U16 og et U22 hold.
Fire juniorer deltog i fed fredag i Helle Hallen, der havde være mange, som prøvede at slå bolde.
”Jem & Fix støtter” har sponseret 15.000 kr. til at renovere juniorklubhuset udvendig.
Steff Byg er blevet tøjsponsor i juniorafdelingen.
Der sælges lodsedler til fordel for Diabetes foreningen.

OBH. Der er startet 2 hold op, så der er 12 nye spillere i gang. Det nye koncept fungerer rigtig fint. Invitationsturneringen for tidligere begynder blev aflyst i år pga manglende tilmelding, dette skyldes nok det kolde vejr.
Der afholdes Golfens Dag / Spil med en ven søndag den 22. april, dette annonceres på hjemmesiden og nyhedsmailen.

LHL. Der er lavet et begynderarrangement i samarbejde med Ældresagen. Her er der 12 deltager. Der forsøges også at lave et tilsvarende tiltag i Diabetes foreningen.
Orienterede om, at personalet har været på kursus i den nye Persondatalov, der bliver en del arbejdsgange, arkivering m.v. der skal ændres på, så der skal påregnes at der går en del ekstra tid med det.

Ad 5.
Der skal udarbejdes nogle gode ansøgninger til Foreningspuljen. Alle tænker på hvilke projekter vi kan søge til. Der er foreløbig foreslået Juniorhusets sikkerhed, projekt kvindegolf.

Ad 6.
Der er kommet en forespørgsel fra en klub, om at blive venskabsklub med gensidig gratis spil.

Ad 7.
KBO har orienteret om arbejdet under punkt 4.
Vi mangler sponsorer til bl.a.: En golfbil, Tv-skærme, Baneguide, Boldvaskere, Via Sat Golf TV og Parkeringspladsen.

Ad 8.
Der forsøges afholdt en udviklingsdag i bestyrelsen. BSK tager kontakt til Jonas i DGU.

Ad 9.
DBK orienterede om programmet for jubilæet. Programmet står nederst i nyhedsmailen hver gang.

Ad 10
Næste møde afholdes tirsdag den 19. juni

Ad 11
BSK roste DBL’s åbningstale. Efterlyser status/statistik over antal greenfee spillere og indtægten fra greenfee spillerne. Vi bør have Golfspilleren i Centrum på dagsordenen i bestyrelsen (det er den, når resultaterne af de tre udsendelser modtages). Hvad forventes det at bestyrelsen deltager i. Alle bestyrelsesmedlemmer bør have tøj med klubbens logo.

Fastholdelse og Rekruttering blev omtalt, bl.a. efterlystes træningsholdet for 36+

Der er sat regler for kørsel med golfbiler i ruderne i bilerne. Hvis reglerne overtrædes, laves en indberetning til klubbens ordensudvalg.

Ref. LHL