Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Budget 2017/18 og økonomisk rapportering, KR
 4. Generalforsamling – tirsdag den 21. november 2017
  På valg er:
  Næstformand Ebbe Seligmann
  Kasserer Kurt Rotbøl
  Formand for Baneudvalget Hans Jessen
  Formand for Sportsudvalget Finn Storgaard
 5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen – herunder beretning fra de enkelte udvalg
 6. Næste mødedato – tirsdag den 21. november 2017 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)
 7. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS) Dennis Juhl Christensen (DJC) og Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: Hans Jessen (HJ)

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at klubben har fået donationer fra 155 medlemmer, så nu er der sendt ansøgning ind til SKAT, for at blive godkendt som velgørende forening, så vi kan søge om momsrefusion for 2017. Det er en rigtig flot opbakning fra vore medlemmer – Hermed en stor tak til alle gavegiverne.
Der har været afholdt et møde med Anni fra Sandmoseskolen og Anders fra Jobcentret om der evt. kan oprettes en elevstilling under revalideringen. Anders skal komme med et udspil vedrørende økonomien i et sådant projekt.
DBL har afholdt møde med Jacob Tranberg omkring trænersituationen.

Ad 3
KR gennemgik regnskabet, og klubben kommer sandsynligvis ud med omkring et 0.
Budgettet gennemgået – der skal findes besparelser på mange punkter, da vi ikke kan forvente indtægter fra offentlige midler.
Greenfee samarbejdet diskuteret – både GolfPas og A11. Der var enighed om, at vi ønsker at fortsætte begge. Der afholdes evalueringsmøder i oktober i begge samarbejder.
Forskellige medlemsformer diskuteret.

Ad 4
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. november.
Finn Storgaard modtager genvalg.
Ebbe Seligmann, Kurt Rotbøl og Hans Jessen ønsker ikke at modtage genvalg.

Ad 5
FS forsøger at finde en ”ringeaften” for Vestjylland Forsikring (det er en del af deres sponsoraftale). Der er tilmeldt et herrehold i Kval. rækken. Der var et flot fremmøde af Elite-spillere til Elite-Am.

DJC. Juniorafdelingen har været på afslutningstur til Rømø. JDT afviklingen i Varde var blevet rost af arrangørerne. Der er p.t. 47 juniorer. Sidste RAJT spilles på lørdag i Breinholtgård, Varde ligger for øjeblikket på en 2. plads. Sidste fredagsturnering spilles i uge 41. Alle junior udvalgsmedlemmer fortsætter i 2018.
Afskærmningen af Par-3 banen og Juniorhuset blev diskuteret. Der skal arbejdes på et højt hegn hele vejen langs drivingrangen.

OBH. Der har været 41 prøvemedlemmer i gang i år, heraf er de 22 indmeldt i klubben, og der kommer flere. Det har fungeret rigtig godt med at dele Par-3 banen med trænerne i år. Har været til et DGU-møde vedr. Golf Gavner.
Der har været et par klager fra nogle nybegyndere, som blev diskuteret. Der var enighed om, at golfreglerne skal følges.

Alle klubturneringer for i år er afviklet (mangler dog lige Oktoberturneringen, som desværre ser ud til bliver aflyst).

Ad 6
Næste mødedato – tirsdag den 21. november 2017 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen).

Ad 7
JS udarbejder turneringsplanen for 2018 i samarbejde med PT, så der tages hensyn til, hvornår der skal arbejdes på greens.
Det skal snart besluttes, hvornår vi ønsker at afholde ranglisteturneringen VardeRama til næste år.
Der blev orienteret om, at der kan annonceres på GoVarde.
Der kom en forespørgsel om ikke der kan bestemmes en officiel klubfarve – dette tages på et punkt i dagsordenen næste gang.
Der har været tanker om, om der kan afholdes en Outlet-dag på klubbens parkeringsplads.

Varde, den 5. oktober
Ref. LHL