Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 17.00  (forud for generalforsamlingen)

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat af foregående møde
2.  Orientering fra forretningsudvalget
3.  Opfølgning på foreningens økonomi
4.  Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
herunder beretning fra de enkelte udvalg
5.  Officiel farve på klubbens tøj
6.  Næste mødedato aftales
7.  Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS) Dennis Juhl Christensen (DJC) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: Jens Sandal (JS) – kom senere

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at der igen har været afholdt et møde med Tue vedrørende restauranten. Tue har lovet forbedringer i det nye år.

Ad 3
Der aflægges regnskab til generalforsamlingen.

Ad 4
DBL orienterede om, at der har været afholdt et møde i jubilæumsudvalget, og der er lavet en råskitse over arrangementer. Denne forelægges på generalforsamlingen. Jubilæumsudvalget er enige om, at jubilæet er fortrinsvis for medlemmerne, så der afholdes ikke en reception, men der afholdes en jubilæumsfest lørdag den 11. august.

To-do-listen blev gennemgået – Der var ikke de helt store ting.
FS sagde, at han havde talt med Tommy fra Vestjyllands Forsikring, og ringeaftenen var udsat til februar/marts måned.
Det blev besluttet, at der skal sættes sikkerhedshegn på ved juniorlokalet. Vi prøver at søge forskellige fonde, så måske kan vi få samlet penge ind, at sikkerhedshegnet kan gå helt op til starten af udslagsbanen.
Arbejdet med ændringer af Par-3 banen er påbegyndt, der er gravet ned til vandingsanlæg.

HJ. Der er fuld gang i træfældningen – der er to hold i gang. Der er indkøbt en flis maskine, dette er meget tidsbesparende.

DJC orienterede om, at der fra midten af december til slutningen af februar vil være vintergolftræning i klubben. Det er hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00. Der vil både blive øvet golfteknik og dyrket lidt fitness. Vi håber dette både er til gavn for golfspillet og det sociale

FS Der opstiller en ny kandidat til formandsposten i sportsafdelingen. Har haft en møde med Finn Christensen fra Erhversklubben, der skal forsøges at få et tættere samarbejde i gang.
Der bliver knap så meget vintertræning. Der fokuseres mere på, at kick starte træningen til marts.

OBH. Der har været nogle sene opstarter af prøvemedlemmer. Dette er ikke helt optimalt, da nogle mangler regleundervisningen, men dette tilbydes til foråret.
Første møde i begynderudvalget er den 22. januar, og der startes hold som sædvanlig sidst i marts.

Ad 5
Farve på officielt klubtøj blev diskuteret. Der lægges op til, at det bliver hvide poloer og sorte trøjer.

Ad 6
Næste mødedato – aftales efter generalforsamlingen, når de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt ind.
(Datoen blev tirsdag den 16. januar kl. 18.30)

Ad 7
Vi har fået henvendelse fra en beboer på Syrenvej, at der er slået hul i taget på udhuset af nogle golfbolde. Vi betaler en rulle tagpap.
Der skal indhentes pris på et udendørsskab til hjertestarteren, som er i lobbyen.
Der var enighed om, at 9-huls medlemmerne kan tilkøbe sig ret til at spille 18 huller, mod at betale fuld greenfee. Dette forsøges i et år.
Der var enighed om, at vi skal lave en skrivelse, hvor vi anbefaler medlemmerne at bruge måtter, når de spiller på vinterbanen.
Strategi/medlemsmøde i januar sløjfes i år, og erstattes af et medlemsmøde i starten af april.

Varde, den 28. november
Ref. LHL