Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato – 15. august 2017
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS) Dennis Juhl Christensen (DJC) og Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: ingen

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at der har været afholdt et møde mellem forretningsudvalget og chefgreenkeeperen (PT) – efter dennes ønske – om banens drift.
Der er blevet udarbejdet en rapport og plejeplan fra DGU, da der er opstået problemer med vore greens, som i løbet af de senere år er blevet for komprimerede.
PT orienterede om problemerne og gennemgik plejeplanen.
Det blev besluttet, straks at tage fat i problemerne, og investere i det nødvendige udstyr. Selv om disse investeringer vil medføre, at der sandsynlig oparbejdes et underskud i indeværende regnskabsår. Så i det næste lange stykke tid, må det forventes, at der bliver arbejdet mere på greens, end vi er vandt til. DBL laver en orientering, som sendes ud i en nyhedsmail.

DBL og LHL har igen haft møde med Tue vedr. restaurantens drift, der er stadig plads til forbedringer. Der bliver fulgt op på problemerne.

Ad 3
KR gennemgik regnskabet. Greenfee indtægterne er lidt bagud. Eller følger de fleste poster budgettet. Dog kommer der nu yderligere udgifter i forbindelse med baneforbedringerne jf. pkt. 2. Så alt i alt må vi forvente et lille underskud.

Ad 4
FS orienterede om første spillerunde, som var gået godt for de fleste hold. Træningsfliden har ikke været så stor som forventet. En spiller fra eliteholdet har meldt sig ud af klubben.
FS gennemgik en henvendelse fra Varde Kommune om frivillige medhjælpere til Middelalderfesten i forbindelse med byens jubilæum – opfordring om at deltage udformes af FS og sendes ud til medlemmerne.

DJC orienterede om, at U16 holdet har vundet deres pulje i DGU’s holdturnering.
De seks drenge, der går til skolegolf er gået væsentlig ned i handicap.
Klubben er meldt til DGU’s landsdækkende Junioruge i uge 31.
Juniorkalenderen og aktiviteterne kan være svært at finde ud af for nye juniorer.
Hjemmesiden trænger til opdatering – materiale sendes til kontoret, som så tager sig af det.

OBH. Der er startet 17 nye prøvemedlemmer op indtil nu. Håber spil med en ven i søndags giver nogle flere. Der afholdes informationsmøde på torsdag.
Golfens Dag skal fornyes til næste år.
Brugen af Par-3 banen fungerer rigtig godt sammen med trænerne.

JS orienterede om, at Klovneturneringen havde været en succes. Jette Thomsen havde gjort et fantastisk stykke arbejde, og havde skaffet rigtig mange flotte præmier.
Sct. Hans turneringen er næste klubturnering.
JS har god hjælp af Niels Esbjærg og Lars Bo i turneringsudvalget.
Der havde været et spørgsmål om stillingen ved lige score. Vi er begyndt at lade placeringerne afgøre ved matematisk beregning – hvilket gør det sværere for den enkelte at regne efter, men langt mere retfærdigt.

Udformningen af Par-3 banen blev diskuteret. PT og Jacob Tranbjerg får til opgave at komme med et oplæg til, hvordan området eventuelt kan tilpasses, så ”akademiet” også kan spilles som et egentligt baneforløb.

Det blev besluttet, at når f.eks. klubber i klubben har besøg fra andre klubber, og er over 72 deltagere, så lukkes banen.

Ad 5
Næste bestyrelsesmøde er den 15. august 2019 kl. 19.00.

Ad 6
Lejeaftalen med Køreteknisk anlæg om det lille stykke jord, hvor der tidligere var Sct. Hans bål blev gennemgået og underskrevet.
Der har været en klage over et medlems dresscode. Der bliver taget kontakt til vedkommende.
Der bestilles medaljer til hole in one.
Emner til et Jubilæumsudvalg blev efterlyst – DBL og LHL er i udvalget.
Der afholdes Pamper turneringen fredag den 30. juni.
PT deltager i næste bestyrelsesmøde, for at følge op på plejeplanen for banen.

Ref. LHL