Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af foregående møde
2. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
3. Orientering fra forretningsudvalget
4. Opfølgning på foreningens økonomi
5. Beretning fra de enkelte udvalg
6. Næste mødedato – 17. marts 2016
7. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS), Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL)

Ad 1
Godkendt

Ad 2
Rettelserne til Visionsplanen gennemgået. Visionsplanen godkendt og er klar til at blive offentliggjort på hjemmesiden.
Forretningsgange og jobbeskrivelser blev også godkendt.
Der arbejdes videre med et greenfeesamarbejde.

Ad 3
Der har været afholdt MUS samtaler på greenkeepergården. Der er en positiv stemning blandt greenkeeperne. Der er udarbejdet en aftale vedr. arbejdstider, som er godkendt af greenkeeperne.
Der bliver behov for frivillig hjælp til nogle ting på/omkring banen og ved klubhuset.

Ad 4
KR gennemgik medlemsstatistikken, der desværre viser en nedgang i antal medlemmer. Saldobalancen blev gennemgået. Det blev konstateret, at vi har behov for en del nye medlemmer i år. Vi skal appellere til vores medlemmer, om de kan reklamere for klubben, de er jo vore bedste ambassadører.
Kan vi evt. lave nogle ”Soldater-medlemskaber”, FS prøver at kontakte én på Varde Kasserne.
Der skal arbejdes videre med et ny udvidet greenfeesamarbejde.
De nye teesteder blev diskuteret, beslutningen er udsat til næste bestyrelsesmøde.

Ad 5
FS orienterede om, at der havde været udvalgsmøde i sidste uge, her blev der arrangeret træningslejr til Tyskland den 8. – 10. april. Målsætningerne er, at 1. holdet bliver i 2. div, 2. og 3. holdene forbliver i de respektive puljer, ligeledes at dameholdet forbliver i 3. div.
Der er et par spillere, som er flyttet til Århus. Sportsafdelingen ønsker, at sætte sponsorskiltene op ved hjemmekampene.
Sportsudvalget har talt om at lave en sponsordag, FS udarbejder et udkast.

HJ. Visionsplanen for banen er ved at blive udarbejdet, men den bliver ikke klar til præsentation på medlemsmødet den 17. marts. De nye teestedsmarkeringer er næsten klar.

DJC. Juniorafdelingen har stor fokus på at skaffe flere juniormedlemmer. Der kan måske etableres samarbejde med nogle vintersportsgrene. Der gøres meget for det sociale. Der arbejdes på at få en mentor ordning i gang.
Det blev besluttet, at juniorer gerne må tage en ven med en enkelt gang, efter aftale med Jacob.

TØ. Turneringsplanen er klar og lagt i Golfbox. Det blev besluttet, at der skal lavet en Varde Uge/Sommer Tour i uge 29 med 3 spilledag (onsdag, torsdag og fredag) afsluttende med en fest fredag aften. TØ og DBL arbejder videre med arrangementet.

OBH. Datoerne for informationsmøderne for nye medlemmer er planlagt. Der afholdes Golfens Dag den 17. april, der bliver afholdt et møde vedr. dette, håber alle afdelinger vil yde en indsats.

Ad 6
Næste møde den 17. marts kl. 18.00 – forud for medlemsmødet.

Ref. LHL