Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato – 21. marts 2017
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Dennis Juhl Christensen, (DJC)Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS), Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL)

Afbud fra: Ingen

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at der d.d. havde været afholdt møde med den nye chefgreenkeeper. Dette have været et meget positivt møde.

Ad 3
KR orienterede om økonomien. Der er stadig en del kontingent, der ikke er indbetalt. Vi har desværre et fald i antal medlemmer, vi er nødsaget til at gøre en ihærdig indsats på at få en medlemsfremgang. Der fremstilles flyers, som kan puttes i postkasser.
Selve opstartsforløbet blev diskuteret, om det er godt nok. Ligeledes blev medlemskategorierne gennemgået.
Det er også vigtigt, at vi har nogle medlemsfordele, for at fastholde vore medlemmer. Der arbejdes videre med nogle samarbejdsklubber.

Ad 4
DBL har kontakt med nogle klubber vedr. fritspilsordning.

JS orienterede om, at den nye turneringsplan er ved at være helt på plads, der er nogle små ændringer i forhold til tidligere år. I tilfælde af lige resultat vil afgørelsen fremover ske via hulindex. Turneringsfee bør kunne betales forud, enten via en betalingsmodul eller via MobilePay – mulighederne undersøges.

OBH. Der er fastsat datoer for opstartsmøder. Vi deltager i Golfens Dag, som er den 30. april, samme dag arrangeres ”Spil med en ven” om eftermiddagen.

FS. Der er arrangeret træningslejr i Himmerland den 22. og 23. april. Udvalget arbejde med at finde sponsorer til tøj og bolde.

HJ. Træfældningsholdet er i fuld gang. Der bliver lejet en stubfræser. Der lejes evt. en flismaskine. Der arbejdes på at skaffe frivillige til at hjælpe til på greenkeepergården. Det arbejdet på at skifte alle plastpælene ud med malede rundstokke. Der indkøbes zinkplader til toppene på stolperne ved spunsen på hul 13. Låsene på greenkeepergården omlægges.

DJC. Juniorudvalget har startet et elitegolfprojekt – skolegolf i skoletiden. Der deltager p.t. 6 drenge. Der laves presseomtale i aviserne i uge 7 og uge 12, i uge 13 annonceres med opstart af juniorgolf. Der bliver fremstillet flyers til omdeling i skolerne.
Første fredagsturneringen laves som en ”spil med en ven”. Der gøres en ekstra indsats for de juniorer, som ikke har banetilladelse endnu, ved at der arrangeres en tur til Skærbæk Mølle, for at spille på deres 9 hullers bane.

Ad 5
Næste mødedato – 21. marts 2017

Ad 6
Der arrangeres oprydningsdag søndag den 19. marts.
DBL deltager i Repræsentantskabsmødet.
KR deltager i mødet med ”Gl. Ribe Amt” klubber.
Det blev diskuteret, om det er nemt at skaffe frivillige. JS foreslog, at f.eks. kunne klubberne i klubben hjælpe til og gøres ansvarlig for lugningen af bestemte huller.
Der skal arbejdes videre med en Mentor-ordning, som forhåbentlig kan fungere til sæsonens start.

 

Ref. Lis H. Locht