Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Budget 2016/17 og økonomisk rapportering, KR
 4. Generalforsamling – tirsdag den 22. november 2016
  På valg er:
  Formand Dan B. Larsen
  Formand for turneringsudvalget: Tom Øhlenschlæger
  Formand for begynderudvalget: Ove Blom Hansen
  Formand for juniorudvalget: Dennis Juhl Christensen
 5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen – herunder beretning fra de enkelte udvalg
 6. Strategimøde / Medlemsmøde?
 7. Næste mødedato – tirsdag den 22. november 2016 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)
 8. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Finn Storgaard (FS) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: ingen

Ad 1

Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde.

Ad 2

DBL, KR og LHL har haft et møde med An, hvor forskellige ting og evt. nye tiltag blev drøftet.

An har efterfølgende opsagt forpagtningen af restauranten pr. 31.12.16. Der arbejdes p.t. med at finde en ny forpagter.
DBL har holdt møde med greenkeeperne, hvor personalesituationen blev drøftet. Dette var et meget positivt møde med god forståelse fra greenkeepernes side. HJ deltog også i mødet.

Ad 3

KR gennemgik det foreløbige regnskab, som viser et acceptabelt overskud.
Budgettet blev gennemgået. Dette affødte en del kommentarer og diskussion om nye tiltag.
Vi har desværre en nedgang i antallet af medlemmer.
Bl.a. blev medlemshvervningen, medlemsformer – både eksisterende og nye – diskuteret.
”Spil med en ven” var en succes, som vil blive gentaget til næste år.
Greenfee priserne blev også diskuteret. Der arbejdes fortsat på at få et greenfee samarbejde med andre klubber.
Erhvervsklubben, som er en stor indtægtskilde til junior- og sportsafdelingerne, skal måske forsøges at være mere spændende at være medlem af, der er desværre flere udmeldinger end indmeldinger hvert år.
Der er behov for at investere i en ny fairwayklipper i det nye år.
Maskinen til at slidsedræne med skal forsøges udlejet til andre klubber. Flere har vist interesse.
Udvidelsen af maskinhallen er indtil videre sat i bero.

Ad 4

Generalforsamlingen er tirsdag den 22. november.
Dan Larsen, Ove Blom Hansen og Dennis J Christensen tager imod genvalg.
Tom Øhlenschlæger tager ikke imod genvalg.

Ad 5

FS orienterede om, at der var nedsat et udvalg, som skal se på, hvordan man kan få flere indtægter til afdelingen.
Damerne rykkede op i 2. div. og 4. div. Herrer rykkede op i 3. div.
Spillertruppen til næste år gennemgåes af FS og Jacob.
Der vil igen til næste vinter være træning i Helle Hallen.
Der er fundet nogle personer, som vil ringe rundt, som sponsorpleje for Vestjyllands Forsikring.

HJ orienterede om, at der skal laves nye teesteder i løbet af efteråret/vinter, ligesom spunsen ved hul 13 skal fornyes, dette vil koste ca. 50.000 kr., når vi får hjælp af en flok frivillige.

DJC orienterede om, at der har været afholdt afslutningstur. Andreas blev kåret som årets spiller, og Anton som årets kammerat.
Vi får besøg af en DGU konsulent til et evalueringsmøde. På fredag afholdes årets sidste fredagsturnering med efterfølgende spisning i restauranten.
Der skal findes en dato til JDT. Jan Christensen er ny i juniorudvalget.

TØ orienterede om, at klubmesterskaberne er afholdt, der deltog 95 spillere. Der var desværre få deltagere i nogle af rækkerne. Klubmesterskabernes afvikling diskuteredes, og der var enighed om at bibeholde den nuværende format. TØ manglede billeder fra klubmesterskabet på hjemmesiden.

OHB orienterede om, at der foreløbig er 33 nye indmeldt i klubben. ”Spil med en ven” havde været en succes, som vil blive gentaget til næste år.
Der mangler 2 nye medlemmer i begynderudvalget.

Ad 6

Strategimøde/medlemsmøde blev fastsat til lørdag den 21. januar 2017, der deltager en repræsentant fra DGU.
Der afholdes medlemsmøde torsdag den 30. marts 2017.
Company Day afholdes fredag den 5. maj 2017.
Varderama Open forsøges afholdt den 8. – 9. juli 2017.

Ad 7

Næste mødedato – tirsdag den 22. november 2016 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen).

Ad 8

Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Ref. LHL