Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 23. januar 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af foregående møde
2. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
3. Orientering fra forretningsudvalget
4. Opfølgning på foreningens økonomi
5. Beretning fra de enkelte udvalg
6. Næste mødedato – 9. februar 2016
7. Evt.

(Mødet blev holdt umiddelbart efter strategimødet)

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL)
Afbud fra: Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS)

Ad 1
Godkendt

Ad 2
ES har fremsendt udkast til Visionsplan til bestyrelsen. Bestyrelsen bedes melde tilbage til ES om der er rettelser – giv også besked selvom der ingen kommentarer er – inden den 31. januar.
DBL har fremsendt udkast til Forretningsorden til bestyrelsen, også her bedes man fremsende kommentarer inden den 31. januar.
HJ orienterede om, at lynskuret bliver færdiggjort inden sæsonstart. Byggetilladelse til en evt. udvidelse af greenkeepergården tilsendt. Udskiftning af spunsen ved hul 13 er udsat. Opmålingen af banen foretaget af landinspektøren er sat i gang, der mangler detailmål for dræn, vandingsanlæg og andre fast ting. De nye teesteds markeringer er sat i produktion. De nye teesteder (45) etableres når tiden er til det.

Ad 3
Intet

Ad 4
KR. Der var ikke så meget nyt. Kontingenterne er begyndt at blive indbetalt, den store træk kommer den 29. januar. Der har desværre været en del udmeldinger. Offentlige midler skal søges ved Skat fremover, håber vi kan få tilsvarende beløb, som vi plejer.
DBL. Vi skal måske overveje, om vi skal etablere greenfee samarbejde med nogle andre klubber, hvor man mod at betale en beløb kan spille gratis på andre baner. Der blev diskuteret fordele og ulemper, det blev besluttet, at arbejde videre med det.
Betalingsbetingelser for kontingent og andre kontingentgrupper blev diskuteret, der skal måske tages nogle nye tiltag fra næste år – dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
TØ forespurgte, om der var fundet besparelser i budgettet.
ES orienterede om, at der var afholdt lokalforhandlinger med de enkelte personalegrupper.
Besparelserne blev drøftet.
HJ. Det vil give store udfordringer at holde samme standard på banen med den nye aftale.
TB oplyste om, at der kommer til at mangle et vist antal timer, og dette vil afspejle sig på banen.
DBL bekræftede, at der vil mangle et antal timer og at der derfor skal findes frivillige til at løse nogle få konkrete opgaver.

Ad 5
OBH oplyste om, at der er planlagt infomøder for begyndere.
DJC havde fremsendt følgende: Her lige en opdatering fra junior afdelingen.
Vi har fået et nyt udvalgsmedlem. Lars Juul er kommet med så vi nu er 6 + Jacob.
Vi har holdt det første møde og nye ting i år, er en opstarts weekend, hvor vi overnatter i junior klubhuset. Vi laver også en junior folder, som de modtager inden sæsonen.
D. 12-6 har vi RAJT i Varde. (er koordineret med Tom). Som jeg skrev i visions planen, vil vi arbejde efter R.U.S. Princippet (relation-udvikling-sjov), og vil derfor prøve nogle ting, feks. Invitere mandagsmix med til fredagsmatch. Vi tror meget på at vi skal have skabt en masse relationer på tværs af klubben.

Ad 6
Næste møde den 9. februar.

Ad 7
En henvendelse fra et medlem vedr. longdistance medlemskab blev diskuteret. DBL giver besked om, at de nye regler følges.
Hjælperturneringen skal være for alle frivillige hjælpere.
Regionsgolf Sen. Veteran spilles om fredagen.
Klubberne i Klubben skal fremover bruge turneringsmodulet, da der ellers ikke kan reguleres i handicap. TØ og Niels Vagn Esbjærg afholder kurser for Klubberne i Klubben.
Der afholdes oprydningsdag søndag den 20. marts fra kl. 09.00 til 12.30.

Ref. LHL