Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. august 2016 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Greenfeepriser, evt. differentierede
  5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen, herunder beretning fra de enkelte udvalg
  6. Næste mødedato – tirsdag den 4. oktober 2016
  7. Evt.

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS).

Afbud fra: Ebbe Seligmann (ES)

Ad 1

Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde.

Ad 2

DBL orienterede kort om situationen på greenkeepergården, hvor der nu er ansat en ny mand. Det aftaltes, at DBL skriver en orientering herom på hjemmesiden.

Ad 3

KR gennemgik foreningens økonomi. Vi er i øjeblikket ca. kr. 180.000 bagud på kontingentsiden, men foran på træningsindtægter. Greenfeeindtægterne er en lille smule bagud i forhold til det budgetterede. Til gengæld er indtægterne fra SKAT væsentligt højere end forventet, så alt i alt forventes der fortsat et resultat i nærheden af 0.

Medlemsstatistikken er bekymrende, og dette gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen om, hvad der kan gøres for at fastholde medlemmerne og tiltrække nye. Der skal fortsat arbejdes på at opnå et samarbejde med andre klubber, eventuelt ved at koble sig på eksisterende samarbejdsordninger.

Der var også enighed om at være mere åbne over for nye ideer.

Udvalgsformændene blev anmodet om at komme med oplæg til budgettal for det kommende år inden næste møde.

Ad 4

Det blev drøftet, om man kunne overveje en fast pris, (f.eks. kr. 250) alle ugens dage, og slet ingen rabataftaler? Også en differentiering således at der er lave priser lørdag og søndag eftermiddag blev drøftet, ligesom muligheden for at kombinere spil på banen med ”japansk golf” blev vendt. Der var enighed om fortsat at drøfte forskellige alternative måder at sammensætte greenfeepriserne på frem til generalforsamlingen.

Ad. 5

I forhold til to-do-listen nedsattes et udvalg vedrørende oktoberfesten. Keld Møller Stald, DJC og DBL udgør udvalget, og der var enighed om, at juniorer undtagelsesvist må deltage om aftenen indtil kl. 21.30.

FS gennemgik sæsonen i eliteafdelingen. Sæsonen er ovre, og resultaterne er over forventning. Andenholdet er oppe i tredje division, og damerne er i oprykningsspil (som efterfølgende er vundet, så damerne nu er i anden division). Førsteholdet blev i anden division. Der var generel tilfredshed med de opnåede resultater i eliteafdelingen. Internt foretager man evaluering den 7. september 2016.

HJ oplyste, at man arbejder på en ny spunsvæg på hul 13 og er ved at få en god pris på arbejdet. Man kan ikke foretage dræning af fairway, før spunsvæggen er på plads.

Også spørgsmålet om kloakeringen skal løses i samarbejde med Vejdirektoratet inden.

HJ orienterede om den nye greenkeeperassistent, Dan Hansen, der ser ud til at fungere godt sammen med de øvrige greenkeepere.

Projekt ”Nye teesteder” sættes i værk hen over vinteren.

DJC orienterede om en ny eliteskole og om et nyt medlem (Preben) i juniorudvalget.

Samarbejdet med mandagsmix har været frugtbart for begge parter og vil blive fortsat, ligesom juniorer deltager som gæster hos Mens Section.

Juniorcamp har været en succes og eneste dråbe malurt i bægeret er problemer med toilettet i juniorklubhuset, som vi får set på.

TØ oplyste, at året nu kun byder på en hjælperturnering den 3. september 2016 og klubmesterskaber den 16.-17. september 2016 samt oktobermatchen sammen med oktoberfesten den 29. oktober 2016.

Der var endvidere drøftelser om muligheden for at lukke banen med gunstart i weekenden, men bestyrelsen fastholdt beslutningen om, at det vil vi ikke, uanset hvor mange greenfeespillere der bliver bestilt samlet.

OBH kunne oplyse, at 46 begyndere har været igennem systemet nu. 20 af dem er indmeldt, 9 af dem er stoppet/er skadet/ikke indmeldt, og 17 er ikke færdige endnu. Vi håber at nå op i alt 40 nye medlemmer som følge af begynderudvalgets arbejde.

”Spil med en ven” har været en succes, der formodentlig også kaster nye medlemmer af sig.

Der var enighed om at forsøge at invitere politikere til et møde i golfklubben, så de kan få en fornemmelse af, hvad golfklubben er, og hvor stor gavn kommunen har af golfklubben.

Der er nu kun to onsdagsmatcher tilbage, men der vil selvfølgelig blive afholdt et helt tilstrækkeligt antal begyndermatcher til at få alle begynderne færdige.

Ad 6

Næste mødedato – 4. oktober 2016.

Ad 7

Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Ref. DBL