Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 17.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Økonomisk rapportering, KR
  4. Orientering fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato aftales
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Finn Storgaard (FS) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: ingen

Ad 1

TØ mente, at vedtagelsen om fast pris på 250 kr. skulle have stået i referatet, og ikke kun i et internt notat.

Ad 2

DBL orienterede om, at der er lavet aftale med Tue fra Næsbjerghus, om forpagtning af restauranten pr. 1. marts 2017.

DBL, KR og HJ har afholdt møde med greenkeeperne, og på dette møde havde Tomas Bruun meddelt, at han ønsker at stoppe som chefgreenkeeper, han bliver indtil vi har fundet en afløser, dog ønsker han at fratræde inden den nye sæson.

DBL har været til møde med golfklubberne i Varde og Ringkøbing/Skjern kommune. Her arbejdes der med nogle ideer om fælles markedsføring og øvrige samarbejde.

ES har fået målingsresultatet fra SE på jordelektroderne på lynskuret, så nu er det et officielt lynskur.

HJ – der bliver opsat bænke i lynskuret.

Ad 3

KR: Regnskab og budget gennemgås på generalforsamlingen.

Ad 4

HJ orienterede om, at spunsen ved hul 13 er fornyet med god hjælp fra nogle frivillige. Der efterfyldes med jord, som bliver til overs ved slidsedræning på hullet. De sidste meter ned til søen bliver ground under repair ved sæsonstart.

Fairways plejer at være vertidrænet på dette tidspunkt, dette arbejde er blevet forsinket, men bliver udført.

HJ fortalte om planerne for træfældning i løbet af vinteren.

TØ spurgte om fjernelsen af de blå pæle ved nogle områder, mente det var lidt forvirrende, at de er fjernet ved nogle nyplantninger og ikke ved andre.

Ad 5

Næste møde afholdes lørdag den 21. januar 2017 lige efter strategimødet.

Ad 6

Det blev besluttet, at bestyrelsen deltager i julefrokosten i år.

DBL orienterede om et afholdt møde vedr. sponsorater, Company Day og Erhvervsklubmedlemskab. Der vil komme nogle nye tiltag i det nye år.

Ref. LHL