Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.00 (forud for medlemsmødet)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  3. Orientering fra forretningsudvalget
  4. Opfølgning på foreningens økonomi
  5. Tidsbestillingen – bl.a. sammenrykningen af tider
  6. Beretning fra de enkelte udvalg
  7. Næste mødedato – 3. maj 2016
  8. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS) og Lis Locht (LHL)

Ad 1

Godkendt

Ad 2

Forskellige emner til Erhvervsklubbens udvalg blev diskuteret.

Vedr. Varde Sommer Tour – der afsluttes med frokost i stedet for middag, som forsøg i år – der er gunstart kl. 09.30 hver dag – der skal være min 50 deltagere.

OBH orienterede om infomødet for nybegyndere, der havde været 12 til mødet, og alle blev meldt til begynderforløbet.

Der er afholdt møde vedr. Golfens Dag, som afholdes søndag den 17. april fra kl. 10.00 – 13.00. Bambigolf stiller også op.

Begynderudvalget arbejder med at afholde en 18 hullers turnering med gunstart for alle nye i 2014 + 2015 + 2016.

  1. Der arbejdes på at ændre læskuret til et lynskur. SE skal lave noget arbejde med det, så det skal passes ind med dem, når banen kan holde til at der kører et tungt køretøj på det.

Ad 3

DBL orienterede om et møde afholdt med en anden klub vedr. et greenfee samarbejde, det er målet, at der bliver 5 – 6 klubber i samarbejdet.

Ad 4

KR gennemgik økonomien og medlemsstatistik. Vi har desværre mistet en del medlemmer.

Hvad kan vi gøre, for at få flere medlemmer? Forskellige ideer blev diskuteret. Kan vi evt. gøre noget mere for ynglingemedlemmerne i klubben, der er ligesom et tomrum, når de forlader juniorafdelingen. Skal vi måske have en helt ny kontingentstruktur.

Vi bør leje slidsedrænmaskinen ud, for at tjene nogle penge til klubben.

Ad 5

Det blev besluttet, at der uden varsel kan forekomme sammenlægning af 1 og 2 bolde til 3 og 4 bolde, dette gælder alle dagene mellem kl. 09.00 og 12.00. Man kan højst blive rykket 2 tider.

Ad 6

Der gives et gensidigt greenfeerabat med Esbjerg GK på 100 kr., vedr. de øvrige klubber i ”det gamle Ribe Amt” kan rabatten ses på hjemmesiden.

HJ orienterede om, at vi får en klipperobot på prøve. Den skal klippe fairway på hul 9.

Der bliver fremlagt en visionsplan for banen på næste bestyrelsesmøde.

TØ orienterede fra mødet der var afholdt med klubberne i klubben. Klubberne opretter og indberetter fremover deres turneringer i turneringsmodulet.

Ad 6

Næste møde den 3. maj kl. 19.00.

Ref. LHL