Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen

herunder beretning fra de enkelte udvalg

  1. Golfspilleren i Centrum
  2. Næste mødedato – tirsdag den 16. august 2016
  3. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: ingen

Ad 1

Godkendt

Ad 2

DBL orienterede om, at han har været til morgenmøde hos greenkeeperne. Nogle småproblemer og misforståelser blev løst.

Ad 3

KR orienterede om klubbens økonomi. P.t. tyder det på, at vi kommer ud med et lille underskud i stedet for det lille overskud, som vi har budgetteret med. Vi håber på, at vi får del af de offentlige midler, som fordeles her i sommer. Greenfee indtægterne er faldet en del, til gengæld er indtægten for træningslektioner steget pænt.

Ad 4

DBL orienterede om, at det påtænkte greenfee samarbejde med nogle andre klubber ikke går så godt som håbet, men der arbejdes stadig på at få noget etableret.

Intet nyt med de forskellige nye udvalg.

FS orienterede fra sportsudvalget, her går det over forventning. Pigerne ligger i spidsen af deres række, 2. div. herre er sikre på at blive i 2. div, 4. div. ligger nr. 1, og har gode chancer for at skulle spille om oprykning. Kval. Rækken ligger på en 2. plads, men kan selv afgøre, om de skal spille oprykning. Veteranholdet ligger i bunden.

Varderama Open var en stor succes, hvor Nikolaj Viuff vandt. Banen fik meget ros af deltagerne.

TØ syntes, at det var ærgerligt, at damerækken skulle aflyses, bl.a. fordi vore egne piger skulle til Vejle for at spille en udsat divisionsmatch.

HJ orienterede om, at banen bliver passet så godt, som det kan lade sig gøre med de mandetimer, der er til rådighed. Men der er ikke tid til at lave nogle baneforbedringer.

Thomas Brun skal opereres i en skulder, og skal være sygemeldt i ca. 6 uger. Det blev besluttet, at René skal sættes op i fuld tid i Thomas’ sygeperiode.

Der er tre klubber, der er interesseret i at leje slidsedrænmaskinen, men p.t. har vi ikke mandskab til at sende en person med maskinen, og det er nødvendigt. Måske kan vi uddanne en person udenfor greenkeeperstaben til at tage med maskinen til andre klubber. Thomas Brun har lavet en foreløbig kalkulation over leje af maskinen.

DJC orienterede fra juniorafdelingen om, at der har været afholdt RAJT i søndags, og her vandt Varde pokalen. Næste gang der spilles fredagsturnering er Mandagsmix spillerne inviteret med til at deltage. Drengene skal spille med i Mens Sec en dag i august. Og der et ønske om, at nogle af de gode juniorer kan deltage i nogle onsdagsturneringer. Disse nye tiltag bliver gjort, for at lave en bedre forståelse mellem juniorer og de voksne spillere.

En gang om måneden er der fællesspisning i juniorlokalet efter træning med forældre og søskende – dette har været en succes med ca. 40 deltagere pr. gang.

Afslutningsturen er planlagt skal gå til Blokhus.

Der holdes Junior Camp i uge 32.

TØ. Varde Sommer Golf Tour er sat op i Golfbox. TØ sætter turneringen i gang, ES står for den onsdag, HJ torsdag og DBL fredag. Kontoret er behjælpelig med at indtaste score.

Pink Cup den 31. juli er Ladies Sec i fuld gang med at arrangere. Der bliver også lavet en herrerække. Turneringen starter med gunstart kl. 09.00.

OBH orienterede om, at 36 prøvemedlemmer er startet op i år, hvoraf de 11 har meldt sig ind, og 3 er stoppet helt, men vi håber, at de sidste også melder sig ind.

Det kniber med, at Par 3 banen bliver forbeholdt begynderne om onsdagen fra kl. 17.00 – 21.00, dette blev ellers besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Der tages en snak med trænerne.

LHL orienterede om, at vi stadig mangler sponsorer til Par 3 banen og én golfbil.

Vi mangler frivillige til at give en hånd med til at luge Cortonasterne. Det blev besluttet, at vi laver en formiddag, hvor bestyrelsen og ansatte giver en hånd med, og vi beder medlemmerne om også at komme og hjælpe til. DBL og LHL arrangerer.

DGU har lavet en landsdækkende rekrutteringsaktivitet den 21. august 2016. Vi undersøger nærmere helt præcist, hvordan det foregår, inden vi tager stilling til, om vi skal deltage i arrangementet.

Ad. 5

Det udsendte materiale vedr. Golfspilleren i Centrum blev diskuteret. De viser, at vi faktisk klarer os rigtig godt på langt de fleste punkter. Der er ingen kritiske punkter, dog er der plads til forbedringer nogle steder.

Ad 6

Næste mødedato er tirsdag den 16. august.

Ad 7

TØ, DBL og LHL laver retningslinjer for hvordan man ”skubber” 2-bolde sammen til 4-bolde i weekenderne, så der bliver holdt samme retningslinje, uanset hvem der står for det.

Det blev besluttet, at regler for at lukke igennem bliver skrevet i en nyhed (det står i klubbens ordensregler).

 

Ref. LHL