Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Revision af forretningsordenen
 4. Opfølgning på foreningens økonomi
 5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  herunder beretning fra de enkelte udvalg
 6. Jubilæum 2018
 7. Skal vi ændre på standarddagsordenen.
 8. Næste mødedato aftales
 9. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Jens Sandal (JS), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Aage Siig Christensen (ÅSC) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: ingen

De fire nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen, og blev orienteret lidt om klubben.

Ad 1
Green fee prisen for 9 hullersspillerne blev diskuteret, og det blev besluttet på at fastsætte prisen til 200 kr. for en runde på 18 huller.
Derudover blev referatet godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at han havde været til møde både i Golf-Pas og A11 – begge dele fortsætter i 2018.
Købmand Hansens Feriehusudlejning har haft inviteret til et møde med Henne, Blåvandshuk, Breinholtgård og Varde Golfklub, de ønsker at arrangere en golfturneringen på nævnte fire baner, en turnering der strækker sig over 4 dage efterfuldt af en finalerunde. Der var enighed om, at Varde gerne deltager i dette arrangement.

Ad 3
Drøftelsen af klubbens forretningsorden tages op på mødet i marts.

Ad 4
JDB orienterede meget kort om økonomien. Der er sendt faktura ud på medlemskontingent, og der er begyndt at komme indbetalinger.

Ad 5
Der har i lang tid været efterlyst en formand for et sponsorudvalg, dette blev diskuteret, og den nye næstformand KBO er villig til at være tovholder i udvalget. KBO og LHL gennemgår sponsorkonceptet og kommer med eventuelle ændringer.
Erhvervsklubben contra Sponsorudvalget blev diskuteret. Der ønskes afholdt et møde med formanden for Erhvervsklubben Finn Christensen.
ÅSC bekræftede, at hans opgaver også omfatter at være formand for husudvalget.

JS orienterede om, at årets turneringskalender er på plads og offentliggjort på hjemmesiden.  Dog er der tvivl om, om Oktober turneringen skal gennemføres – sættes nok på standby i år.
Klubmesterskabet afvikles i år over to weekender, med slagspil den første weekend og hulspil i en anden weekend. Juniorer, damer og herrer spiller fra backtee, og det er disse spillere, der kan kvalificere sig til hulsspilsmesterskaberne.

ÅSC orienterede om, at baneudvalget nu består af ÅSC, Esther Kragh, John Nellemann, Jacob Tranberg og Peter Tangaa – dette blev godkendt. Derudover trækkes på personer/medlemmer med specielle kompetencer til enkeltstående opgaver.
Der foregår mange ting på banen, der fældes træer, der drænes og der kigges på teestederne på hul 8, disse skal evt. flyttes længere mod venstre.
Det blev diskuteret, om man kan sætte ”proens tips” på teestedsskiltene eller i baneguiden.

PT. Dejligt, at så mange spiller med måtter, det skåner virkelig banen. Der arbejdes også på Par-3 banen.

BSK orienterede om, at der har være afholdt møde i sportsudvalget. Ny holdleder for 2. holdet i herrerækken er Kjeld Møller Stald og ny for dameholdet er Christina Friis. Jan Christensen og Johnny Breinsborg fortsætter for ”deres” hold. Der mangler evt. en spillerrepræsentant i udvalget, dette tages op på et spillermøde.
Der arrangeres kick-off den 19. februar, og der er fuld gang i planlægningen af et Golf-Maraton, som højst sandsynlig bliver afviklet den 24. marts.
Der afholdes ringeaften for Vestjylland Forsikring den 24. januar.

OBH. Første møde i begynderudvalget afholdes den 22. januar. Første informationsmøde afholdes den 7. marts. Vi deltager i Golfens Dag den 22. april, men der arbejdes med, at det bliver et andet koncept end tidligere år.
Til årets første onsdagsturnering inviteres begynderne fra de to foregående år. Der vil blive afholdt 3 ”Spil med en ven” arrangementer i årets løb.
Regelundervisningen vil igen i år blive foretages af Marlene Grøn.

DJC. Der arbejdes p.t. med at lave en ny kalender for året, og ligeledes en ny juniorfolder.
Der er blevet spillet vintergolf i Henne i december. Der er træning for juniorerne 8 gange i løbet af vinteren. RAJT laver nye regler for, hvilke teesteder spillerne skal spille fra.
Jan Christensen (sportsudvalget) har lavet en aftale med OK benzin, hvor der tjenes penge for hver tanket liter ved OK – dette beløb deles mellem Sportsafdelingen og Juniorafdelingen.

Ad 6
DBL gennemgik den foreløbige program for jubilæet. Der arbejdes ud fra, at alt skal holdes på et økonomisk overkommeligt niveau, så alle der har lyst, kan deltage. Vi skal allerede nu annoncere programmet på bl.a. hjemmesiden og Facebook. Alle medlemmer opfordres til at komme med gode ideer.

Ad 7
Der ændres ikke det helt store på standarddagsordenen nu, dette tages også op på et senere møde.

Ad 8
Næste mødedato er 27. februar kl. 18.30. Nyt forslag med mødedatoer laves.

Ad 9
DJC har undersøgt priserne for ynglinge og studerende/lærlinge i vore naboklubber. Vi skal måske have vore priser justeret lidt til næste år. Kan vi måske allerede nu gøre noget ekstra for ynglingemedlemmerne?

Installation af en højtvandsalarm til kloakvand blev diskuteret, det kan give store problemer, hvis relæet til brønden slår fra. Vi har fået en pris fra et firma – der tages et tilbud fra et andet firma hjem.

Der var enighed om, at hjertestarteren i lobbyen skal flyttes til et udendørs skab, hvis der kan opnås tilskud til det (fx fra Trygfonden).

Klubben har fået en henvendelse fra en gruppe på 50 – 60 personer, som gerne vil spille søndag den 15. april. Der var enighed om at sige ja til gruppen, da det jo er en indtægt til klubben på ca. 13.000 kr. Der skal startes ud kl. 09.00. Vi forsøger at få en aftale om ½ pris med en naboklub denne dag, men A11 kan selvfølgelig bruges.

BSK spurgte om det måske var en idé, at afholde et seminar for bestyrelsen, og evt. få en konsulent fra DGU med.

Det blev også diskuteret, om der var behov for et medlemsmøde. Dette tages op på næste møde.

Ref. LHL