Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 1. maj 2017 kl. 17.00 forud for medlemsmøde.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato – 13. juni 2017
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS) og Lis H. Locht (LHL)

Afbud fra: Ebbe Seligmann (ES), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Jens Sandal (JS)

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL har haft møde med Tue vedr. Company Day og restaurantens drift.

Ad 3
KR orienterede om økonomien, der er stadig en stor restance hos medlemmerne. Indtægter for træning er stigende. Salget af A11 er en succes, der er p.t 150 medlemmer, som har købt det. Det er kun fuldtidsmedlemmer, som kan købe A11.

Ad 4
DBL – Company Day er planlagt, og spilles fredag den 5. maj. Der er desværre ikke udsolgt.

OBH orienterede fra Golfens Dag, hvor der på trods af det fine vejr var for lille et fremmøde. Så havde der til gengæld været mange til ”Spil med en ven” om eftermiddagen, her var 28 medlemmer ude at spille med en ven. Et tilsvarende arrangement afvikles igen i juni.
Der er p.t. 13 prøvemedlemmer i gang.
Det fungerer fint med fordelingen af Par 3 banen med trænerne.

HJ orienterede om, at det går planmæssig med etableringen af de nye 45 teesteder.
På alle par 3 hullerne ændres 45 teestederne, så de står samme med 51. Der er p.t. ikke afsat et nyt 45 teested på hul 17, det kommer senere, da 45-banen ellers vil blive for lang.
Teestedsskiltene på de fire par-3 huller ændres, inden de nye 45 teesteder tages i brug.
Baneudvalget arbejder med planer om, at ændre forløbet på Par-3 banen tilbage til det gamle forløb, dette vil give et bedre flow på Par-3 banen.
Der er problemer med kørsel med de lejede golfbiler, nogle af lejerne kører alt for tæt på greens. Der udarbejdes et regelsæt til kørslen med golfbilerne, som sættes i golfklubbens biler.
To-hjulede køretøjer må fremover ikke køre på banen. Alle private golfkøretøjer skal godkendes af chefgreenkeeperen/klubben, inden de må køre på banen.
Alle medlemmer kan leje golfklubbens golfbiler til en special pris for hele året.
HJ – der er for mange gunstarter i ”klubberne i klubben”, og de er ikke gode til at lukke igennem og vise hensyn til andre spillere.
HJ – vi er meget glade for de mange frivillige, som har meldt sig, men vi kan stadig bruge flere.
Greens har være meget mørke, dette skyldes bl.a. skift til en anden type gødning.

FS. Træningslejren i Himmerland var en succes, og spillerne er klar til de kommende turneringer

Ad 5
Næste bestyrelsesmøde er den 13. juni 2019 kl. 19.00.

Ad 6
Restauranten har rettet henvendelse, om der kan sætte en foldedør op i klublokalet, hvor der før har været en. Der hjemtages en pris.
Der har været et tilfælde, hvor en forælder er blev ramt af en golfbold på terrassen ved juniorlokalet. Der arbejdes med planer om opsætning af et net.
Vi begynder med at rykke tiderne sammen i tidsbestillingen, når der er behov for det. Der har nogle dage været mange to-bolde, disse vil fremover blive rykket sammen.
Der har været et par henvendelser om kompensation i kontingent i forbindelse med sygdom. Disse medlemmer får samme besked, som givet ved tidligere henvendelser, at der ikke kan ydes kompensation.

Ref. LHL