Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen

herunder beretning fra de enkelte udvalg

  1. Visionsplan for banen
  2. Evt
  3. Næste mødedato – 16. juni 2016

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Storgaard (FS) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: Kurt Rotbøl

Ad 1

Godkendt

Ad 2

DBL orienterede om, at der har været afholdt møde med greenkeeperne vedr. den senest udarbejdede APV. Det var et godt møde, hvor mange ting blev drøftet. Fremover skal greenkeeperne aflevere en månedsopgørelse til kontoret, så forretningsudvalget altid har overblik over afspadsering og ferie. Der skal ikke bruges frivillige til arbejde med greenkeepermaskinerne. LHL orienterer fremover greenkeeperne efter bestyrelsesmøderne. Der skal fremover afholdes et møde hver mandag med chefgreenkeeperen (TB), protræneren (JT) og kontorlederen (LHL).

Det er besluttet, at vi går over til et andet bookingssystem for træningslektioner. Der er alt for mange problemer med Golfbox trænermodulet.

Ad 3

KR havde meldt afbud. Han udarbejder en rapport over økonomien, som fremsendes til bestyrelsen i næste uge.

Ad 4

DBL. Der er endnu ikke lykkedes at få et greenfeesamarbejde i gang, flere klubber er blevet spurgt. Der arbejdes videre med projektet.

Afviklingen af Company Day blev diskuteret. Maden skal være lidt bedre og anrettes pænere. Næste år forventes Company Day afholdt den 19. maj, men endelig dato offentliggøres senere. Fra næste år følges klubbens turneringsbestemmelser.

FS. Danmarksturneringen er godt i gang. Matchen for 3. div. damer, som blev aflyst i Vejle p.g.a. sne skal spilles den 21. maj.

DC. Vi har fået 5 nye juniorer i år. To tøjsponsorer. Der har været afholdt opstartsweekend, som var en succes. Har haft besøg af en juniorkonsulent fra DGU, alt var tilfredsstillende, men vi skal markedsføre prisen på kontingent bedre. En god idé at bruge shortgame noget mere. Juniorerne vil gerne blandes med andre til klubturneringerne. Der spilles Junior Cup på søndag. Vi har 9 med til JDT. Juniorafdelingen deltog i ”Fed fredag” i Helle Hallen.

TØ. Sæsonen startet rigtig godt. Der har været mange deltagere i klubturneringerne. Varderama Open afholdes den 20. og 21. maj, der er allerede mange tilmeldinger.
Kan vi evt. få udleveret flyers i sommerhusområdet sammen med nøgleudleveringer de sidste to uger op til Varde Sommer Tour.

OBH Der har været afholdt to informationsmøder, med h.h.v. 12 og 11 deltagere. P.t. er der 25 prøvemedlemmer i gang. Er meget ked af, at der er træningskurser på Par-3 banen om onsdagen.
Det blev besluttet, at om onsdagene fra kl. 15.00 – 20.00 har begynderne fortrinsret på Par-3 banen.

HJ. Brugen af træningsbunkerne på Par-3 banen blev diskuteret. Det ødelægger greens og greensklipperne, når der kommer så meget sand på greens. Den anden træningsbunker ved siden af drivingrangen bør benyttes. DBL tager en snak med trænerne.

LHL. Der mangler sponsorer til 2 golfbiler og Par-3 banen.

Ad. 5

HJ. Visionsplanen for banen var i forvejen udsendt til bestyrelsen, så den blev kun kort gennemgået. Tanken er, at der afholdes et medlemsmøde til efteråret, hvor visionsplanen bliver præsenteret, inden da er der udarbejdet en prioriteringsliste.
Visionsplanen lægges på hjemmesiden.

Ad 6

Teestedsmarkeringerne blev diskuteret, de bør være bedre. Det er ønskeligt, at tallene står på begge sider af teestedet.
Nogle af afstandene på teestedsskiltene er forkerte. FS måler op, hvor han mener der er fejl, så vi kan få skiltene rettet.
Afviklingen af klubmesterskaberne blev diskuteret. Der holdes fast i, at klubmesterskaberne bliver afviklet i weekenden, som DGU anbefaler, så vi undgår sammenfald med f.eks. oprykningsspil.
Der skal indkøbes en ny projektor til undervisningsbrug, den gamle kan ikke repareres.
Når der er kørselsforbud på banen, så gælder det alle former for persontransporterende køretøjer – der gives ikke dispensationer fremover.
Der her været en henvendelse fra en nabo om, at der køres alt for hurtigt på Gellerupvej ud til golfklubben. Medlemmerne skal erindres om, at der kun må køres 50 km i timen.

Ad 7

Næste mødedato – 16. juni 2016

Ref. LHL