Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

3. Orientering fra forretningsudvalget
4. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
5. Økonomisk rapportering, KR
6. Generalforsamlingen – tirsdag den 24. november 2015
På valg er:
Næstformand Ebbe Seligmann
Kasserer Kurt Rotbøl
Formand for Baneudvalget Hans Jessen
Formand for Sports- og Eliteudvalg Frede Baldersbæk Nielsen
7. Orientering fra udvalgene
8. Næste møde: tirsdag 24. november 2015 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)
9. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Dennis Juhl Christensen, (DJC) Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: Ebbe Seligmann (ES) og Finn Christensen (FC)

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
DBL orienterede om vandskaderne i forbindelse med skybruddet først i september, og om problematikken om valg af håndværkere. Der var fremkommet et forslag fra personalet om, at flytte kontor og proshop op på 1. sal i forbindelse med udbedringer af skaderne, men dette er der ikke midler til p.t. Vi har haft besøg af en rådgiver vedr. spørgsmålet om kloakeringen ved klubhuset kan optimeres, så vi undgår gentagelser. Den nemmeste løsning er at forhøje kanten ned til bagindgangen til bagrummet og proshoppen, og lave et hul i volden ud til hul 18, der hvor røret er i dag. Dette kan løses ved egen arbejdskraft. Der kan også monteres en ekstra pumpe ned i brønden, men dette bliver ret dyrt, så vi får i første omgang sat en alarm på den eksisterende pumpe, som sender advarsel, hvis pumpen går i stå. Vi har fået pumpen sat på en gruppe for sig selv i elskabet.
Der afholdes evalueringsmøde med klubberne i klubben i morgen, onsdag den 7. okober.
Det går lidt sløjt med tilmeldingerne til Oktoberturneringen/festen – reminder sendes ud.

Ad 4.
Emner til fastholdelses- og rekrutteringsudvalg efterlyst.

Ad 5.
KR orienterede om regnskabet, året er nu gået, og vi kommer nok ud med et underskud på 75 – 100.00 kr. Dette skyldes bl.a., at vi har mistet nogle medlemmer og at greenfee indtægten er faldet med ca. 80.000 kr.
Budgettet for næste år bliver en stor udfordring. Vi må forvente en fortsat nedgang i antal medlemmer. Der er stor konkurrence om medlemmer fra naboklubberne.
Forretningsudvalget udarbejder et budget, der skal være i mindst 0 kr., budgettet bliver fremsendt i løbet af oktober, og der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober kl. 16.30, forud for Regionalmødet, som starter kl. 18.00 med spisning.
KR uddelte et bilag med oversigt over timelønningerne, han orienterede om, hvordan andre klubber aflønner greenkeepere. Bilag bliver fremsendt til bestyrelsen.

Ad 6.
ES, KR og HJ modtager genvalg. FBN modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Finn Storgaard til sportsudvalget.
Egentlig revision fravælges både i klubben, aktieselskabet og køkkenets venner og erstattes med ”udvidet gennemgang” – men stadig med ekstern revisor.

Ad 7.
TB orienterede om årets gang og nye tiltag på banen. Der skal etableres nye teesteder, nogle bunker skal renoveres, slidsedræn er påbegyndt på hul 4, og der fortsættes i første omgang til hul 12.

DJC orienterede fra juniorudvalget. Der har været afholdt en god afslutningstur til Søhøjlandet med 30 deltagere. På fredag afholdes sæson afslutning. 2 er gået videre i JDT til Super Cup. Der afholdes møde med DGU den 11. november vedr. fastholdelse af juniorer. Træningen er ved at være slut. Den nye sæson planlæges over vinteren, og skal være helt klar inden sæsonstart.

TØ. Sæsonen er slut. Klubmesterskabet er afviklet, der var god tilslutning, men desværre kommer der ikke mange tilskuere, det er meget arbejde at gøre ud af det, når der ikke kommer flere og ser på.
Næste års turneringsplan skal nu udarbejdes, men Company Day er fastsat til fredag den 29. april, Varderama Open den 21. og 22. maj og klubmesterskaberne den 17. og 18. september. Der er kommet nye aldersgrænser for klubmesterskaber, som DGU anbefaler, dem følger vi også her i klubben. Der skal ændres lidt på proportionerne for junior klubmesterskaberne. Juniorafdelingen kan måske arrangere deres eget klubmesterskab.

HJ har haft forskellige møder, bl.a. med landinspektøren, som har givet et tilbud på digitalisering af banen. Der er et ønske om, at alt bliver indtegnet på et kort. Der kan laves en optegning af banen, hvor alle sprinklere, ledninger m.m. er tegnet ind, og der skal indkøbes en GPS til dette formål. Prisen for dette bliver ca. 30.000 kr. + moms i éngangsudgift.
Der har været møde med vejdirektoratet og kommunen om bl.a. området ved hul 13 angående afvanding og dræning af området, derfor er udskiftningen af spunsen på hul 13 udsat. Der er et lille område. Vi har også et ønske om oprydning ved hul 4 og højmosen ved hul 13 som er på kommunens område.
Der har været afholdt et møde med en banearkitekt fra DGU, han kommer med et oplæg, som kan indgå i banens nye 5 års plan.
Træfældningsholdet kommer på banen igen til vinter, området over mod køreteknisk anlæg ønskes forskønnet.
Pumpeanlægget skal nok skiftet ud i løbet af en kort årrække.
Nye teesteder bliver anlagt, der skal laves nye teesteds markeringer med meterangivelse i stedet for farver og teestedsskiltene skal fornyes.

OBH. Vi har haft fire infomøder i år. Der har deltaget 61, og de fleste har meldt sig ind. I gennemsnit har der deltaget 36 spillere i onsdagsturneringerne. Jacob (træner) har afholdt forskellige arrangementer for begynderne, bl.a. greensome turnering som afslutning, dette var en stor succes.
Vi skal uddele flyers, for at gøre opmærksom på klubben – dette gøres til foråret, f.eks. i supermarkederne.

FBN. Sæsonen er slut, og der afholdes evalueringsmøder med spillerne. Vi var noget spændte på denne sæson, da vi havde mistet nogle spillere, men mange har udviklet sig rigtig godt.
2. div. damer og 2. div. herrer bliver i pågældende række, mens 3. div. herrer rykker ned i 4. div. Kval.række herrerne vandt samtlige deres kampe. Der er også tilmeldt Kval. Række herrer til næste år.
Esbjerg GK har inviteret til Try-Out for elitespillere, vi regner ikke med, at det virker tillokkende for vore spillere.
Bilag med afdelingens regnskab uddelt og gennemgået, holdlederne har hver fået en sum penge, som de har forvaltet rigtig godt, så der har været en del besparelser. Der er et stort ønske om, at træningsskuret bliver forbedret, dette er til gavn for alle medlemmer, ikke kun elitespillerne. Sportsafdelingen vil gerne levere det sparede beløb tilbage til Erhvervsklubben, der så er indstillet på at yde støtte til dette formål.

DBL uddelte forslag til forretningsgange og jobbeskrivelser, denne gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
Forretningsordenen, som er blevet udsendt til bestyrelsen, diskuteret og et enkelt punkt rettet til. Underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Ad 8.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. oktober kl. 16.30.

Ad 9.
HJ vil gerne deltage i mødet med klubberne i klubben, han vil forsøge at rekruttere nogle frivillige.

Der skal opfordres til, at medlemmerne tager hensyn til banen, når de færdes på den.
Vi har fået henvendelser fra beboere på Gellerupvej, om vi kan gøre noget ved hastigheden, som bilerne kommer med.

Ref. LHL