Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Regnskab og budget
4. Næste møde: tirsdag 24. november 2015 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)
5. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: Ebbe Seligmann (ES) og Dennis Juhl Christensen (DJC)

Ad 1
Godkendt

Ad 2
Godkendt

Ad 3
KR gennemgik regnskabet. Kontingentindtægten er faldet en del, hvilket skyldes at vi har færre medlemmer. Indtægten for træningslektioner er steget, hvilket bl.a. skyldes, at sportsafdelingen ikke lægger beslag på så mange tider. Tilskud, offentlige midler er på samme niveau som sidste år. Lønudgifterne er steget.
Det blev diskuteret lidt, hvordan vi kan få flere nye medlemmer, hvordan skal vi markedsføre og hvor mange hold kan vi starte op. Prøvemedlemskab som julegaveidé.

KR gennemgik budgettet, der før besparelser viser et underskud på 250.000 kr. – hvilket er uacceptabelt. Dertil kommer den igangsatte ombygning af udslagsskuret, som skal gøres færdig.

Der var enighed om at der skal findes besparelser, dels ved at udskyde projekter og dels ved at spare på lønkontiene. En række lønbesparende foranstaltninger blev drøftet og forretningsudvalget sætter disse i gang i snarest, så budgettet som minimum viser et overskud på 50.000 kr.

Endeligt årsregnskab, budget og forretningsorden for bestyrelsen gøres klar til underskrift i løbet af kort tid.

Ad 4
Næste møde: tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)

Ad 5
DBL orienterede om at der var afholdt evalueringsmøde med klubberne i klubben. Året var gået godt med mange deltagere, men Seniorklubben og Morgenfruerne ville gerne have banen lukket lidt længere tid. Mens Sec. vil gerne bruge turneringsmodulet i golfboks, dette får de lov til.

Ref. LHL/DBL