Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
4. Opfølgning Company Day
5. Opfølgning af strategimødet
6. Orientering fra forretningsudvalget
7. Økonomisk rapportering, KR
8. Orientering fra udvalgene
9. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Hans Jessen (HJ), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Dennis Juhl Christensen (DJC)Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: og Finn Christensen (FC)

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
Beslutningen om reduktion/tilbagebetaling af kontingent i tilfælde af skade/sygdom, som blev taget ved sidste møde, blev diskuteret. Det blev besluttet, at man ikke tilbagebetaler kontingent. Dan laver en lille tekst til hjemmesiden vedr. reglerne.
En mail fra et nyt medlem blev læst op, der var dejlig ros til klubben. Mailen er lagt på hjemmesiden.
Et udvalg til rekruttering og fastholdelse af medlemmer bør etableres – et par emner blev foreslået, disse vil blive kontaktet.
I den forbindelse blev en evt. ny struktur i bestyrelsen diskuteret. Vi kan evt. få en konsulent fra DGU på besøg. Næste bestyrelsesmøde skal kun have et punkt på dagsordenen – nemlig struktur i bestyrelsen og strategi for klubben.

Ad 4.
Company Day forløb rigtig godt, og gav et overskud på godt 50.000 kr.

Ad 5.
Udsættes til næste møde, hvor eneste punkt på dagsordenen er struktur og strategi.

Ad 6.
DBL og ES har afholdt lokal forhandling med greenkeeperne og kontorpersonalet. Der blev forhandlet frem til en lønstigning på 2%, dette svarer til arbejdsmarkedet. Pension satsen stiger med ½% pr. 01.01.16.
DBL orienterede om, at der har været afholdt et opfølgningsmøde med An i restauranten, det går generelt meget godt.
Det er besluttet, at der skal nedsættes et sponsorudvalg, nogle emner blev nævnt.
KR – sundhedsforsikringen hos Trygg er opsagt og ny tegnet ved Mølholm Forsikring.

Ad 7.
KR gennemgik økonomien ud fra det omdelte bilag. Det ser ud til, at vi kommer ud med et lille underskud i år, men likviditeten i klubben er god.

Ad 8.
FBN orienterede om, at sportsafdelingen havde haft en god træningstur til Lübker, hvor stort set alle deltog. Lübker er et fantastisk sted.
Holdene i Danmarksturneringen har haft en svær start, 2. div. holdet fik kun et points i første weekend. Dameholdet har det også svært, de har mistet nogle spillere, men nye er på vej.
Vintertræningen har fungeret rigtig godt. Holdtræningen holder sommerpause, men alle kan få privat lektioner. Der afholdes Sommercamp for sportsafdelingen. Økonomien er sat i faste rammer, holdlederne får et fast beløb til hver turnering.
Der kræves også, at Elitespillerne skal yde en indsats for klubben.

HJ orienterede om, at der laves nye teesteder lidt fremskudt, og der ændres til numre på teestederne i stedet for farver. Udvalget arbejder med at lave en ny 5 års plan. Vi bør prøve at undgå større grupper på banen op til Varderama Open.
En mail fra et medlem læst op og diskuteret. Greenkeeperne har nogle gange svært ved at komme til. Informationsniveauet bør forbedres.
Greenkeeperne mangler et nøjagtig kort over banen med præcise koordinater. Arealopmålingen er ikke nøjagtig nok, og dette er vigtigt i forbindelse med brugen af pesticider. DGU’s banekonsulent har været på besøg for at gennemgå problematikken med ukrudtet. Han var meget imponeret over vores slidsedræn, DGU vil gerne lave en video om anvendelsen af maskinen.
”Lynskuet” er næsten færdig, det sidste materiale er kommet frem, der mangler lige at blive gravet en rende omkring skuret.
Der skal måske snart kigges på vinduerne i klubhuset.

DHC orienterede om, at bagskabene i juniorlokalet er sat op, og der er lavet et nyt nøglesystem, udlejningen er godt i gang.
Det er et godt initiativ, at juniortræningen er fælles, uanset alder. Der er tilknyttet 5 juniorcoaches. Klubben deltager i kommunens VAKS aktiviteter i sommerferien.
Det blev diskuteret, om der skal sættes et stort skilt op på gavlen på juniorhuset.

TØ orienterede om, at klubbens turneringsbetingelser er rettet til, således at man skal have et EGA hcp for at deltage i klubbens turneringer, ved lige score udregnes matematisk hvem der er bedst og at det er tilladt at bruge mobiltelefon.
Der var 116 deltagere i Proshoppens turnering.
Der er p.t. tilmeldt 64 herrer og 8 damer til Varderama, sidste tilmeldingsfrist er den 1. juni.
Klubberne i klubben har tiltaget sig nogle rettigheder, som ikke stemmer helt med de indgåede aftaler. Der skal derfor afholdes et evalueringsmøde med formændene.

OHB orienterede om, at vi p.t. har 48 prøvemedlemmer i gang, og der afholdes et informationsmøde igen den 2. juni. Golfens Dag gik rigtig godt med mange deltagere.
Mandags-Mix er et godt tiltag. Der er ca. 40 personer med i onsdags turneringerne. Ladies og Men’s Sec. kommer en onsdag aften og orienterer om deres afdelinger.
Regelundervisningen ved Marlene Grøn fungerer godt.

Ad 9.
Det blev aftale, at vi skal have fremskaffet en pris på at få lavet lys ved trappen for enden af klubhuset, vi skal have nogle tilbud fra forskellige vagtselskaber, vi skal have undersøgt priser på hjertestarter contra service på nuværende og der skal indkøbes nye regelbøger til juniorerne.

Ref.: LHL