Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Godkendelse af referat af seneste møde.
  3. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
  4. Orientering fra forretningsudvalget
  5. Økonomisk rapportering
  6. Orientering fra udvalgene
  7. Næste møde aftales
  8. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES) og Dennis Juhl Christensen (DJC), Hans Jessen (HJ), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: ingen

Ad 1

Godkendt

Ad 2

Punkt 5 på seneste referat kan misforstås. Der er ikke vedtaget ændringer i antal starttider for Seniorklubben og Morgenfruerne, de har et ønske, om at få banen lukket lidt længere tid, men dette skal drøftes på mødet før sæsonstart.

Ad 3

Kontoret har udarbejdet en klubfolder, som er påtænkt udleveret til medlemmerne og være på hjemmesiden. Bestyrelsen var enig om, at dette er en god idé. Folderen forventes færdig, så den kan udleveres sammen med de nye bagmærker.

ES har udarbejdet 1. udkast til Vision 2020. Denne visionsplan blev udleveret til bestyrelsen, og kommentarer og rettelser skal sendes til ES inden 5. januar, hvorefter ES retter visionsplanen til, så den kan fremlægges på strategimødet den 23. januar.

Der afholdes strategimøde lørdag den 23. januar for bestyrelsen, ansatte og udvalgsmedlemmer.

DJC har haft møde med DGU om fastholdelse af juniorer. Vi har mistet mange juniorspillere, men dette er også tendensen på landsplan. Der afholdes møde i juniorudvalget i morgen aften, hvor den nye sæson skal planlægges.

Det skal være sjovt at spille golf. Forskellige nye tiltag blev diskuteret.

Ad 4

Forretningsorden er udarbejdet.

Forretningsgange og jobbeskrivelser for Varde Golfklub er udarbejdet.

Ad 5

Intet nyt. Regnskabet bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Ad 6

HJ vil gerne have et indlæg på generalforsamlingen, bl.a. vedr. de nye teesteder og meter teesteder i stedet for farver.

Teestedsskiltene blev diskuteret. Der er en del rettelser på nogle af dem, men der var enighed om, at vi venter med nye, indtil det grundlæggende materiale er helt i orden.

DJC orienterede om, at Varde Kommune har kontaktet ham vedr. et projekt de kører som hedder ”Unge piger i bevægelse”. Dette projekt mangler et lokale, og vil meget gerne låne juniorlokalet. Der var enighed om, at projektet kan låne juniorlokalet i en prøveperiode på 3 måneder, mod at betale udgifterne til forbrug af strøm og vand.

FBN orienterede om, at der har været afholdt afslutningsarrangement for sportsafdelingen med forskellige aktiviteter. Dette havde været et godt arrangement.

Der er afsendt en ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen.

Ad 7

Næste møde afholdes i forbindelse med strategimødet lørdag den 23. januar 2016.

Forslag til mødedatoer i 2016:

23.01 – 09.02 – 17.03 (i forbindelse med medlemsmødet) – 03.05 – 16.06 – 16.08 – 04.10 – 22.11 (i forbindelse med generalforsamlingen).

Ad 8

  1. Golfspilleren i Centrum bør være en fast punkt på dagsordenen.

Der tilmeldes hold til Regionsgolf, måske med lidt færre hold.

Vi har fået en henvendelse fra Golfhæftet, de vil gerne have Varde GK med i samarbejdet, men vi takker nej.

TV’et og golf i TV blev diskuteret – det blev besluttet, at vi også i 2016 viser Viasat Golf i TV’et.

Medlemsmøde påtænkes afholdt midt i marts måned.

 

Ref. LHL