Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
4. Company Day
5. Orientering fra forretningsudvalget
6. Økonomisk rapportering, KR
7. Orientering fra udvalgene
8. Eventuelt.

Tilstede var: Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Hans Jessen (HJ), Dennis Juhl Christensen (DJC)Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: Dan B. Larsen (DBL), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), og Finn Christensen (FC)

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
Medlemsstatistikken gennemgået, vi har mistet forholdsvis mange fuldtidsmedlemmer. OBH orienterede fra Informationsmødet, der er 23, som har påbegyndt begynderforløbet.
HJ orienterede fra Temamødet ved DGU’s repræsentantskabsmøde. Han syntes, at der var ærgerligt, at ikke flere fra klubben, som deltog, da emnet (Fastholdelse af medlemmer) var meget aktuelt. Der kom gode ting frem, bl.a.
*) Ugentlig fællestræning for 36+ hcp. med 9 hullers spil og efterfulgt af fællesspisning.
*) Mentorordning
*) Nye behøver ikke få så meget op i reglerne i starten. Det giver bedre succesoplevelse.
*) Shortgame for juniorer – gennemgående turnering.
*) Information – information – om alt hvad der sker i klubben, både banen og klubhuset.
*) Vigtigt at sende informationer ud til medlemmerne – især til begynderne.
HJ nævnte også, at bestyrelserne i mange andre golfklubber er sammensat på en anden måde, hvor udvalgsmedlemmerne ikke sidder i bestyrelsen, så kan klubben få opgaverne fordelt på flere udvalg.
ES – Forretningsudvalget vil se på mulighederne for en ny opbygning af bestyrelsen.
TØ nævnte, at ideerne fra strategimødet bør følges op. Det blev besluttet, at det kommer på som et punkt på dagsordenen på næste møde.
Golfspilleren i Centrum er et godt redskab til at få viden om grunden til udmeldinger m.m.
Mere udvidet greenfee samarbejde med andre klubber blev diskuteret men intet besluttet.

Ad 4.
Indbydelser er sendt ud, og nogle er allerede tilmeldt.
TØ og LHL gennemgår to do listen, og uddelegerer opgaverne.

Ad 5.
ES orienterede om, at det nyindrettede kontor på 1. sal er klar til brug, så det nu kan/skal bruges af alle udvalgene. Computeren er koblet op på netværket med kontoret, så alt kan laves fra den.
Bagskabene som skal opstilles i juniorlokalet er bestilt, og leveres omkring 1. april. Lejen for juniorskabene sættes til 200 kr. DJC orienterede om, at der arbejdes med et nyt nøglesystem i juniorlokalet.
ES har undersøgt muligheder og fået pris fra flere steder på lynafledning på læskuret. SE skal stå for det overordnede, levere materialerne og stå for arbejdet med at opnå den nødvendige overgangsmodstand. HJ sætter arbejdet i gang ved hjælp af frivillige og greenkeeperne.
TØ nævnte, at klubbens visionsplan på hjemmesiden er forældet. Besluttet, at denne skal fornyes.
Forretningsorden og jobbeskrivelser er også forældet, men denne stilles lidt i bero, indtil det evt. ændres i sammensætningen i bestyrelsen.
HJ – Mener husudvalget bør være et selvstændigt udvalg under forretningsudvalget (dette blev også omtalt på forrige bestyrelses møde). Der var ingen forslag til, hvem der skal være i udvalget.

Ad 6.
KR orienterede om økonomien. Der er lige sendt rykkere ud. Udestående er lidt større i år end sidste år. Der skal tages stilling til, om vi fra 2016 skal sende udestående til inkasso efter 2. rykker. DJC spurgte til hvor meget der er afsat til juniorafdelingen. Juniorafdelingen har også lidt penge til gode fra Britannias afskedsturnering i efteråret.

Ad 7.
HJ orienterede om, at man går i gang med træplantning på fredag, der skal plantes ca. 2500 træer de steder, hvor der er gravet op. Vi har fået et godt tilbud fra Nielsens Planteskole.
HJ havde undersøgt mulighed og pris på en udvidelse på 4 – 5 meter af maskinhallen. Det vil koste ca. 90.000 kr. + moms. Prisen kan holdes så langt nede ved hjælp af frivillig arbejde og hjælp fra greenkeeperne.
Det blev besluttet, at udvidelsen skal sættes i gang.
Når udvidelsen er foretaget brækkes det gamle skur ned, og den gamle maskinhus i forlængelse af juniorlokalet kan anvendes af juniorafdelingen.
TB har rettet den nyindkøbte slidsedrænmaskine til, og den tages i brug, når vejret er til det.

DJC orienterede om, at det nye juniorudvalget næsten består af nye medlemmer, og opgaverne er uddelegeret og DJC har det overordnede ansvar. Træningen starter på næste torsdag. Der holdes opstartsmøde, hvor forældrene også bliver inviteret. Der arbejdes med at lave et klubmesterskab for juniorer, ud over klubbens klubmesterskab. Der spilles fredagsturnering to gange om måneden. Ambitionen er, at vi skal have Danmarks hyggeligste juniorafdeling.

TØ. Oprydningsturneringen i lørdags havde 30 deltagere, og der blev ordnet mange ting, både på banen, udslagsbanen og ved klubhuset. Åbningsturneringen er den 12. april, lidt skuffende, at elitespillerne ikke kan deltage, men de har arrangeret træningstur i den weekend. Der arbejdes med at lave en midlertidig lokalregel ved alle nybeplantningerne.

Ad 8.
Et par forespørgsler om reduktion af kontingent blev gennemgået.
Baneudvalget vil gerne holde møde i juniorlokalet fremover.
Vi har en stand på OutdoorDays messen i Oksbøl i kommende weekend.
Næste møde afholdes onsdag den 27. maj.

Ref.: LHL