Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 16. februar 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
– opfølgning på mødet med klubberne i klubben den 27. januar.
4. Opfølgning på strategimødet.
5. Orientering fra forretningsudvalget
6. Økonomisk rapportering, KR
7. Orientering fra udvalgene
8. Forslag til mødedatoer: 24-03, 27-05, 30-06, 11-08, 06-10 og 24-11
9. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Hans Jessen (HJ), Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: Dennis Juhl Christensen (DJC) og Finn Christensen (FC)

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
TØ og ES orienterede fra mødet med klubberne i klubben, som var afholdt den 27. januar. Mødet var forløbet godt, der var en positiv stemning, og der var kun en enkelt ændring i turneringsplanerne. Vores nye restauratør An præsenterede sig, og han glæder sig til samarbejdet med klubberne i klubben.
Det blev vedtaget, at banen ikke lukkes, når klubberne i klubben har gæster udefra, men vi vil oplyse på hjemmesiden og i golfbox, at der er mange mennesker på banen – og opfordre andre medlemmer til at finde et andet spilletidspunkt.

Ad 4.
Der var enighed om, at strategimøde havde været rigtig godt, mange ting var blevet diskuteret og foreslået.
Enighed om, at Mandags-mix er et godt initiativ i bestræbelserne på at fastholde medlemmerne, og at dette bør fortsætte. Der bliver lagt op til, at der spilles om mandagen, dog i perioden 4. maj til 15. juni, hvor der spilles regionsgolf, spilles Mandags-mix om fredagen. Så evaluerer vi efter sæsonen, om det er en god fordeling.
Det blev besluttet, at der ikke skal oprettes et medlemskab for 9-hullers spillere – bl.a. på baggrund af den massive modstand mod ideen, der havde været på strategimødet.
Der var enighed om, at forslaget om et nyt teested på 3700 meter (begynder teested), var en rigtig god idé. HJ sagde, at hvis dette bliver aktuelt, så skal der etableres rigtige teesteder, og at vi så samtidig går over til meter teesteder i stedet for rød, gul, blå og hvid.
Det blev diskuteret lidt, om flagene på greens kunne have forskellige farver efter om de står for, midt eller bag på green, eller om greens kunne deles op i 4 eller 5 felter, og at dagens pinplacering blev offentliggjort.
Det blev vedtaget, at fra 2016, kan man kun blive longdistance medlem, hvis man har hjemmeklub udenfor Varde Kommune.
Der sættes skilt op terrassen/pladsen foran lobbyen/bagrummet med oplysning om, at der ikke må nydes medbragt mad og drikkevarer i klubhuset eller på området omkring klubhuset.
Scoren i undersøgelsen Golfspilleren i Centrum er desværre lavt på punkterne omhandlende bestyrelsen. Forretningsudvalget bør være mere synligt.
Fremtidige strategimøder bør lægges på et tidspunkt, hvor hele forretningsudvalget kan deltage.

Ad 5.
ES orienterede fra amtsmødet i Kaj Lykke, der havde ikke været de store ting på dagsordenen. Greenfee priserne ”Ribe Amt” klubberne imellem var blevet diskuteret. Andre klubber er meget mere konsekvente med overholdelse udmeldelsesfristerne, og det blev besluttet, at det skal vi også være fra næste år.
Hans Jessen er tilmeldt repræsentantskabsmødet.

Ad 6.
KR gennemgik økonomien. Udgifterne svarer til det sædvanlige. Vi har lidt mere i restance på nuværende tidspunkt sammenlignet med sidste år.
Der er p.t. mange, der har meldt sig ud i dette regnskabsår. Hvad er grunden? Hvad kan der gøres for at fastholde medlemmerne? Repræsentanter fra Klubberne i klubben opfordres til at deltage i informationsmøderne. En folder med alle klubberne i klubberne kan deles ud på møderne.

Ad 7.
FBN oplyste, at Eliteafdelingen har mistet nogle spillere i år. Indendørstræning i Helle Hallen fungerer rigtig godt, der er nogle fantastiske forhold, både golftræning og styrketræning.Den 11. og 12. april tager Eliteafdelingen på træningslejr på Lübker Golfresort.
Udvalget er fuldtalligt nu. Tre spillere er med på DGU’s talenttræning, disse tre spillere får økonomisk støtte af sportsafdelingen og juniorafdelingen. Der er spillende holdledere på alle hold undtagen 1. holdet og dameholdet. TØ spurgte, om vi skulle sætte hcp. begrænsningen til Varderama ned til 4,4 igen, det var der enighed om.

HJ oplyste, at spunsen ved hul 13 fornyes til efteråret. Det forventes, at greenkeeperne kan lave en del af arbejdet, for at begrænse udgifterne. Der er indkøbt en slidsedrænmaskine, som tages i brug om ca. en måned. Maskinen kan evt. lejes ud til andre klubber.
Tordenhytten er stillet op ved hul 16, der er endnu ikke monteret lynafledere, men det kommer, priserne for dette undersøges. Stubbe i beplantningen er fjernet en del steder, der har været lejet en maskine til dette formål, og frivillige har udført arbejdet. Der indkøbes evt. en maskine til formålet, da det er dyrt at leje en. Der etableres trykluftanlæg ved udgangen ved hul 18. Der spekuleres i, om der skal opsættes el-stik på den fjerneste del af p-pladsen ved hul 18, som camperende gæster kan benytte – mod betaling. Et stort ønske, er at få bygget 5 meter til maskinhuset og brækket det gamle maskinhus ned. HJ arbejder videre med det, og får lavet et prisoverslag. Ønsker en droneoverflyvning af de enkelte huller og et kort, hvor alle ledninger, drænrør m.m. kan tegnes ind. HJ foreslog, at der laves et selvstændig husudvalg, som evt. er et underudvalg under forretningsudvalget. Medlemmer til dette udvalg forslås på næste møde.

OBH oplyste, at Jette Thomsen er ny i udvalget. Informationsmøderne m.m. er planlagt. Der sendes invitation til opstartsturnering, til medlemmer der er meldt ind de sidste to år.

TØ oplyste, at der ikke var de helt store tiltag i afdelingen endnu. Der er lavet årsrevision af hcp., og der er pt. 213, som ikke har et EGA hcp.

(DJC havde tilsendt: Fra junior afdelingen kan jeg sige, at vi er i gang med planlægningen af sæsonen. Rajt i Varde bliver den 21. juni).

Ad 8.
Forslaget til mødedatoerne blev vedtaget.
Der er forhåndsafbud fra FBN den 24.03 og 11.08 og fra HJ den 11.08.

Ad 9.
Bagskabe diskuteret. Der indkøbes 26 stk. bagskabe, som sættes op i juniorlokalet, juniorerne tilbydes et skab der. Lagerrummet i bagskabsrummet bibeholdes som lagerrum, som restauratøren og klubben kan benytte.
I Varde Kommune er der oprettet en Idrætstalentlinie og nogle arrangementer i SFO – dette bør vi være med i til næste år.
Vi deltager i OutDoor Days messen i Blåvandshuk Idrætscenter den 28. og 29. marts. DBL og OBH har lovet at tage vagten ½ dag, flere fra bestyrelsen melder sig forhåbentligt og Jacob kan tage noget af tiden.

Ref.: LHL