Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2015

Dagsorden:

1.  Godkendelse af dagsorden.
2.  Godkendelse af referat af seneste møde.
3.  Orientering fra forretningsudvalget
4.  Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
5.  Økonomisk rapportering, KR
6.  Orientering fra udvalgene
7.  Næste møde: 6. oktober 2015 kl. 19:00
8.  Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Kurt Rotbøl (KR), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC) og Lis Locht (LHL).

Afbud fra: Hans Jessen (HJ), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Thomas Bruun (TB) og Finn Christensen (FC)

 

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
DBL orienterede om, at udarbejdelsen af ny forretningsorden og liste med arbejdsopgaver er under udarbejdelse. De bliver fremsendt til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

DBL indkalder udvalgte personer, som kunne tænkes at ville deltage i de nye udvalg som skal nedsættes, til et møde. (Det drejer sig om Sponsorudvalg, Husudvalg, Kommunikationsudvalg og Udvalg for rekruttering og fastholdelse).

ES er påbegyndt udarbejdelse af ny strategiplan for klubben.

DBL afholder sammen med LHL et opfølgningsmøde med An, hvor evt. nye tiltag også skal diskuteres.

Ad 4.
KR uddelte medlemsstatistik, som blev gennemgået. Vi har p.t. 55 medlemmer mindre end samme tidspunkt sidste år.

Det blev diskuteret, om det skal kunne lade sig gøre, at blive reguleret i handicap hvis man har over 36. Det blev besluttet, at denne mulighed skal være til stede. Medlemmerne indberetter et antal scorekort, og derefter retter henvendelse til handicapudvalget, som så ser på sagen. En tekst vedr. dette sættes på hjemmesiden.

Der var enighed om, at man ikke glemmer at gøre noget for den ældste gruppe af medlemmerne.

Forskellige nye tiltag blev diskuteret.

Skal vi have
– en uge/måned hvor frokost er incl. i greenfee, f.eks. hele juli.
– en Varde-uge, eller en Sommer Varde Tour med 2 dage om ugen i 3 – 4 uger.

– en Oktoberfest evt. med forudgående golfspil, f.eks. Texas-scrambel.

DJC orienterede om, at der kommer en konsulent fra DGU til et møde om, hvordan man får fat i flere juniorer.

Vi skal reklamere med, at der er gratis træning for juniorer på f.eks. Facebook.

Turbohold blev diskuteret, der er p.t. ingen planer om et sådant hold.

Ad 5.
KR gennemgik uddelte sammendrag af regnskabet. De enkelte poster blev gennemgået.

Forskellige tiltag for at øge indtægterne blev diskuteret.

KR bad om at få tal til budgettet fremsendt, da budgettet skal udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde.

Likviditeten er i orden.

Ad 6.
DJC orientrede om, at der har været afholdt Junior Camp, dette havde været en succes.

1. weekend i september afholdes afslutningstur til Søhøjlandet. Der har været diskuteret, om der skulle holdes et separat klubmesterskab for juniorer, dette bliver ikke tilfældet i år, men til næste år bliver det i forbindelse med afslutningsturen. Der udarbejdes en kalender over alle junioraktiviteterne, som udleveres ved opstart 2016.

TØ. Der har ikke været det helt store hen over sommeren. Generationsturneringen har lige været afholdt, det var gået rigtig godt, høje score og godt vejr.

Klubmesterskaberne afholdes i nær fremtid. Par turneringen afholdes senere i år, p.g.a. et arrangement i byen.

Der skal afholdes oprykningsspil søndag den 6. september, i den forbindelse kommer DGU for at gennemgå banen.

OBH. Der afholdes infomøde for begyndere i morgen aften. Onsdagsturneringerne kører rigtig godt med mange deltagere.

De små uofficielle klubber i klubben blev diskuteret, de skal orienteres om, at de skal sørge for at rykke deres tider sammen, så de ikke blokerer flere tiden end de har brug for, allersenest 24 timer før start – helst 48 timer.

Det blev besluttet, at der orienteres på generalforsamlingen, at tidsbestillingen bliver nøje overvåget, og hvis der efter ca. en måned stadig er for mange 2 bolde i tiderne mellem f.eks. 09.00 og 14.00, så har kontoret/golfklubben ret til at sammenlægge 2 boldene til 4 bolde.

Der skal også mindes om, at der spilles i 4 bold tempo i weekenderne.

Ad 7.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. oktober kl. 19.00.

 

Ad 8.
Der var en fejl i Probox automaten i weekenden, ved betaling af greenfee ved blokering, der blev opkrævet for meget – fejlen er rettet.

Der skal findes en løsning på, hvordan Proshop, turneringsleder og kontor kan ændre priser på greenfee i Proboxen.

Der skal forsøges afholdt en Oktoberfest – DBL og LHL taler med An om det.

Ref.: LHL