top4

arrow

Referat fra generalforsamling Seniorklubben 2016.

Onsdag den 26. oktober 2016 kl 11.00

Generalforsamlingen blev gennemført jf. dagsorden.

 1. Valg af ordstyrer. Poul Winther Andersen blev valgt.
 2. Beretning om Seniorklubbens virksomhed.

Formanden aflagde beretningen.

En golfsæson er igen ved at gå på hæld og Seniorklubben holder sin årlige generalforsamling for at gøre status for det forgangne år.

Kort efter sidste års generalforsamling holdt den nye bestyrelse sit første møde med konstituering og gennemgang af hvilke opgaver vi havde foran os. Bestyrelsen fik placeret ansvarsområderne og fik ajourført vores hjemmeside i Klubber i Klubben, planlagt nytårskur, vinterspil og sæsonen 2016. Endvidere fik vedtaget ændrede præmieoversigter for vinter- og sommerspil. I Varde Golf Klub har vi manglet et pokalskab, og vi gik sammen med de øvrige Klubber i Klubben med et tilskud på kr. 1.200, til dette. Et pænt skab, der nu står i foyeren og på Seniorklubbens hylde er der p.t. kun 1 pokal (den vi vandt over Vejen). Der er plads til mange flere, så vi hæve overliggeren i 2017.

Den 6. januar 2016 fik vi afholdt den traditionelle Nytårskur hvor 38 deltog, et rigtig hyggeligt arrangement, hvor vi fik taget hul på det nye år.

At holde medlemstallet i golfklubberne er et generelt problem i de fleste af landets klubberne og Varde er ingen undtagelse. Gennemsnitsalderen er høj og tilgang af yngre medlemmer svarer ikke til afgangen. Derfor havde Varde Golf Klubs bestyrelse indkaldt repræsentanter fra Klubber i Klubben, ansatte, udvalgsmedlemmer og andre interesserede til et møde den 23. januar.

Formand Dan Larsen indledte med en undersøgelse i DGU om hvordan den typiske golfer vælger klub i prioriteret rækkefølge:

 • Beliggenhed
 • Venner
 • Det sociale liv i klubben
 • Pris

Emnerne der skulle diskuteres var:

 • Hvordan tiltrækker vi flere nye medlemmer?
 • Hvordan flytter vi medlemmer fra ”begynderstadiet” til ”kernemedlemmer”?
 • Hvordan får vi flere juniorer?
 • Hvordan adskiller vi os positivt fra naboklubberne?
 • Hvordan får vi flere aktiviteter/indtægtsmuligheder?

Fra Seniorklubben deltog Kai Kildegaard og jeg selv. Der kom mange gode forslag på bordet og bestyrelsen blev udstyret med et katalog af muligheder, men det tager tid at omsætte tanker til virkelighed.

Så kom DGU’s beslutning om brugen af Golf Box på grund af brugen af EDS. Det virkede overvældende og berørte hele bestyrelsen. Vi måtte i arbejdstøjet og lære brugen af systemet og med stor hjælp af Niels Esbjærg og vores sekretær Niels Jørgen Madsen, blev vi klædt på til at bruge systemet til gavn for vores medlemmer, som vi også skulle have overbevist om at ændringen var en god ide. For at gøre historien kort, så har I været lærenemme i brugen af det, og enkelte, der ikke gør brug af internet, har fået hjælp af andre medlemmer. En fornøjelse at konstatere! I dag er det mit indtryk, at det går problemfrit, samtidig med at man kan se resultatet af dagens turnering, dog ikke hvem der er tættest flag, som der var et medlem der nævnte. Så lidt spænding er der til præmieoverrækkelsen. Også en tak til Turneringsudvalget ved Kai Kildegaard og Gunner Mølleskov for jeres arbejde med Golf Box systemet.

Den nye turneringsplan var klar og afstemt med Varde Golf Klubs plan for året og der var aftalt enkelte flytninger til mandags turneringer, på grund af større antal greenfee spillere havde meldt deres ankomst samt et par nye klubturneringer. Ellers har vi fulgt turneringsplanen samt haft de obligatoriske turneringer med Ribe, Vejen og Give. Vi vandt kun over Vejen!

I bestyrelsen har vi haft et stort ønske om at rykke tidsbestillingen fra kl. 10 til 1015, således vi kan lave flere starter på hul 10. I dag kan vi faktisk kun sætte et og max. 2 hold i gang på hul 10, ellers når de ikke frem til hul 1 inden kl. 10. En sag den tidligere bestyrelse havde fået en positiv tilkendegivelse om. Sagen har været drøftet i golfklubbens bestyrelse og vi har nu fået tilsagn om, når vi kan dokumentere et behov, hvilket skal ske ved brugen af Golf Box. Problemet er bare, at vi først har overblik over deltager antal når vi møder op om morgenen den pågældende dag, og da er tiderne kl. 10 stort set altid reserveret af andre. Så vi kan ikke se vi kan bruge det til noget. Det har ikke været muligt at få andre løsninger og sagen er nu lukket for denne gang.

Seniorklubben er medlemsmæssigt en stabilklub med p.t. 88 medlemmer. Men i det indgår også at vi har fået nye medlemmer og stor velkomst til dem endnu engang, og håber I føler jer godt tilpas i klubben. Det viser, at vi hver især skal gøre en indsats for nye medlemsemner til Seniorklubben. En god tommelfingerregel siger at alle foreninger mister 10% medlemmer hvert år, så det betyder vi skal have 5-10 nye hvert år. Tænk lige på det! Vi er også en klub hvor medlemmerne er flinke til at yde Varde Golf Klub en hjælpende hånd med praktiske opgaver omkring bane og klubhus. 34 medlemmer deltog i vinterturneringen, samme antal som forrige år.

Årets klubmester blev fortjent Kristian Schmidt, der har spillet stabilt sæsonen igennem.

Endelig vil jeg sige tak for veludført arbejde til den øvrige bestyrelse, Chr. Sloth Hansen som kasserer, Kurt Schmidt som logistik og vores næstformand Erling Ditlevsen.

Vil også gerne sige tak til Lis Locht og Sanne Tranberg på kontoret for deres hjælp i årets løb. De får hver en flaske vin af klubben.

Følgende udgår af bestyrelsen: Erling Ditlevsen, Kai Kildegaard, Kurt Uhre Schmidt og Chr. Sloth Hansen. Tak for jeres indsats for Seniorklubben. Også tak til de medlemmer, der har accepteret opstilling til at afløse jer, så Seniorklubben kan fortsætte arbejdet med at skabe gode rammer for seriøs og hyggeligt golfspil.

Beretningen godkendt.

 1. Regnskabsaflæggelse.

Regnskab Seniorklubben 1.10.2015 – 30.09.2016.

 

Indtægter 1.10.2014 – 30.09.2015 Indtægter 1.10.2015 – 30.09.2016
Vinterspil 34 á kr. 100 3.400,00 Vinterspil 34 á kr. 100 3.400,00
Kontingent 87 á kr. 300 26.100,00 Kontingent 87 á kr. 300 26.100,00
Kontingent 2 á kr. 150 300,00 Kontingent 1 á kr. 150 150,00
Gæstespiller 10 á kr. 20 200,00 Gæstespiller 1 á kr. 20 20,00
Nytårskur, 4 personer 200,00 Nytårskur, 4 personer 200,00
Morgenfruerne, Give match 697,50
Gamle gavekort retur 550,00
Kassedifference 100,00
31.547,50 29.870,00
Udgifter Udgifter
Generalforsamling 2014 7.960,00 Generalforsamling 2015 9.225,00
Morgenkaffe 32 medlem. 2.400,00 Morgenkaffe 31 medlem. 1.860,00
Morgenkaffe 56 medlem. 4.200,00 Morgenkaffe 63 medlem. 4.095,00
Præmier, gavekort 7.055,00 Præmier, gavekort 6.250,00
Præmier, vin 7.020,00 Præmier, vin 14.610,00
Køb af bolde 100,00 Køb af bolde 298,00
Administrationsudgifter 159,50 Administrationsudgifter 207,00
Online Banking gebyr 303,94 Online Banking gebyr 205,50
Dif. pokalmatch mod Ribe 370,00 Andel af pokalskab 1.200,00
Dif. optælling af døgnboks 100,00 Indgravering i pokaler 371,00
29.668,44 38.321,50
Overskud/underskud 1.879,06 Overskud/underskud -8.451,50
Egenkapital Egenkapital
Beholdning pr. 01.10.2014 23.012,76 Beholdning pr. 01.10.2015 23.012,76
Overskud 1.879,06 Overskud -8.451,50
Beholdning pr. 30.09.2015 24.891,82 Beholdning pr. 30.09.2016 14.561,26
Indestående i bank 21.362,76 Indestående i bank 14.336,26
Kontant beholdning 1.650,00 Kontant beholdning 225,00
Balance pr. 30.09.2015 23.012,76 Balance pr. 30.09.2016 14.561,26

Kasseren forklarede, at der var flere årsager til at udgifterne til vin var steget. I 2014 var der ved start et større lager ved start og den sidste måned for 2014-15 sæsonen blev bogført i dette regnskab. Et gennemsnitsår vil med uændret antal vinpræmier koste foreningen ca. 12.000. Her er der taget hensyn til, at flere ikke får udleveret deres præmier, fordi de ikke er tilstede ved præmieudleveringen.

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet til 350 kr. Det vil give balance i regnskabet.

Det blev vedtaget efter en kort diskussion om vinpriser kontra kvalitet.

 1. Fastsættelse af max. antal medlemmer samt handicapbegrænsning.

Intet.

 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Intet.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Fire udgik af bestyrelsen. Følgende blev valgt til erstatning: Knud Metun, Anton Baum, Jan Porsgaard og Ernst Aaskov.

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Erling Kjær Madsen og Svend Riddersholm.

 1. Valg af revisor for 2 år. (Kun ulige år).

Ikke relevant.

Regler for vinterspil blev drøftet. Der må lægges op på alle klippede arealer. Der må kun tees op på teestedet. Måtter der har en forhøjning, som minder om tee må ikke anvendes.

Det blev indskærpet, at vi spiller efter reglerne!!!

Der blev opfordret til at støtte bedre op om pokalturneringerne/venskabklubber. Bestyrelsen bør drøfte præmiefordeling i forbindelse med disse turneringer. Det er normalt sådan at hjemmeklubben tager langt de fleste præmier. Skal der være en anden fordeling?

Der blev gjort reklame for deltagelse i fælles træning. 60 kr. koster det. Det giver mere end at få 20 minutters lektion med træner til en hel anden pris.

Der blev ytret tilfredshed med hjemmesiden.

Afslutningsvis takkede formanden Poul for en god ledelse af generalforsamlingen, hvorefter forsamlingen kastede sig over de gule ærter.

Under middagen blev en lille reminder for vinterspil udleveret.

 

Niels Jørgen Madsen

Sekretær.