top4

arrow

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i seniorklubben den 30.9.15 efter spisning.

  1. Velkomst ved Poul
  2. Valg af dirigent – Karl Kristian Nielsen valgt

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med tid, sted og forslag til dagsorden.

Der var 41 medlemmer til stede. Klubben har 87 medlemmer

  1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har derfor formuleret et forslag til ændring af vedtægterne så der i slutningen af  §5 – Bestyrelsen tilføjes:

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ny § 5:

Bestyrelsen:
Fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

Forslaget sat til debat – enkelte opklarende spørgsmål.
Der var ingen, der stemte imod forslaget.

Efter vedtægterne skal vedtægtsændringer vedtages ved at 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Da fremmødet ikke var tilstrækkelig til at forslaget kunne vedtages, afholdes ekstra-ordinær generalforsamling sammen med den ordinære generalforsamling.

Her fremsættes forslaget påny.

Niels Kristian Hindsig