Klubhus med varde

arrow

Vedtægter for Ladies Section, Varde Golfklub

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Hvert år afgår 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Mulighed for udtræden i utide kan finde sted. Der vælges hvert år 1 suppleant, som, med stemmeret, deltager i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens opgave og ansvar:
Tilrettelæggelse af matchplan og spilleformer.
Være fælles om at afgøre tvivlsspørgsmål. Være fælles om at tage afgørende beslutninger. Den enkelte bærer ansvar for, at den opgave man bliver pålagt, bliver udført til tiden. Bestyrelsen indberetter scorekort efter hver spilledag, således sker der løbende regulering.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen og afslutningsmatch afholdes den første tirsdag i oktober måned.
Generalforsamlingen vælger bestyrelses medlemmer. Alle medlemmer af Ladies Section kan vælges til bestyrelsen, dog ikke long distance.
Dagsorden:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Regnskabet
4.     Indkommende forslag
5.     Valg til bestyrelsen + valg af suppleant
6.     Eventuelt

Optagelse i Ladies Section:
Nye medlemmer skal være fyldt 18 år, være medlem af Varde Golfklub og fra 2016 vil der ikke være nogen øvre hcp-grænse for at kunne deltage i Ladies Section, men man kan højest spille med 44 tildelte slag på 18 huller og højest 58 tildelte slag på 9 huller. Long distance medlemmer accepteres. Ved matcher mod andre klubber kan der blive tale om hcp. begrænsning.

Kontingent m.m.:
Årskontingent: 300,-. kr. Efterårskontingent: 125,- kr. Kontingent bruges til præmieindkøb m.m.
Der spilles ud hver tirsdag i perioden 01.04. – 30.09, dog juli måned undtaget.
Fælles for alle spillere:
Der spilles 18 huller. Men mulighed for 9 huller med start 1 1/2 time efter 18 hullers matchen. Hvis man vil spille 9 huller, skal man melde deltagelse til matchledelsen via sms eller telefon senest kl. 15.00. Scorekort udfyldt i korrekt læsbar stand afleveres til matchledelsen sendes 15. min. før start.

Gæstespillere er velkomne. Medlemmer af Varde Golfklub kan være gæstespillere, og kan deltage i 2 matcher som gæstespiller. Gæstespillere betaler 20 kr. og kan deltage i nærmest flaget, længste drive o.l., men ikke i præmierækken.
Nærmest flaget: Bolden skal være på green i første slag og deltagelse betales før start med 10 kr. (9-hullersspillerne betaler 5 kr.).

Præmieoverrækkelse:
Præmieoverrækkelse finder sted på sidste spilledag én gang om måneden, ud fra de indleverede scorekort. Man opfordres til at deltage i fællesspisning (for egen regning) for at pleje det sociale samvær.

Venskabsklubber:
Ladies Section har Gyttegård som venskabsklub. Der spilles hvert andet år på udebane.

Vedtaget på generalforsamlingen  den 06. 10. 2015